Betingelsene under gjelder ikke ved engangskjøp (ikke-lisenser) av veiledere, guider o.l.

DISSE BETINGELSER MÅ AKSEPTERES VEDR. BRUK AV IKT- NORGES STANDARDAVTALER I ELEKTRONISK VERSJON.

1. Avtalens omfang

Avtalen omfatter en begrenset løpende og ikke overførbar bruksrett til IKT-Norges standardavtaler og kommentarutgaver i samsvar med spesifikasjoner og vilkår som angitt i bilag og etterfølgende avtaletekst.

2. Bruksområder

Standardavtaler/kommentarutgaver som angitt i bilag kan kunden for eget normalt bruk legge inn i egnet database i sitt lokalnett.

3. Kundens forpliktelser

a)        Ikke å foreta noen form av endringer/tilføyelser i tekstene i standardavtalene/kommentarutgavene som omhandles av denne Avtale.

b)        Ikke å kopiere og/eller distribuere tekstene i forbindelse med andre formål enn det som naturlig følger av kunden forretningsvirksomhet.

c)        Å sørge for nødvendige sikringstiltak for at bestemmelsene i de foregående punkter overholdes

4. IKT-Norges forpliktelser

IKT-Norge forplikter seg til å gi kunden nye versjoner av standardavtalene som omfattes av Avtalen snarest etter at de er gjort tilgjengelige.

5. Betaling

Årlig royalty belastes fra dato for avtalens ikrafttredelse og frem til 31. Des. med 15 dagers betalingsfrist. Deretter faktureres årlig royalty pr. 1.1. hvert år. Prisene er eksklusive mva.

Ved forsinket betaling betales morarente med 1% pr. måned. IKT-Norge kan årlig justere prisene på avtalene og lisensene mot varsel. Varsel vil bli gitt på IKT-Norges web-side. Prisene i bilaget er eksklusive offentlige skatter og avgifter.

6. Endringer

Endringer til Avtalen skal gjøres skriftlig. Unntaket her er om man endrer medlemsstatus i lisensperioden. Rabatten som gis ved medlemskap blir automatisk fjernet og satt til full pris ved utmeldelse av IKT-Norge.

7. Reklamasjon, mislighold

Den som vil påberope seg mislighold må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.

8. Varighet og opphør

Avtalen gjelder for ett år og trer i kraft fra det tidspunkt som fremgår av Avtalens forside. Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen med mindre den blir sagt opp skriftlig. Skriftlig oppsigelse må foreligge innen 1. oktober for å ha virkning for påfølgende år.

Ved helt eller delvis opphør av Avtalen skal avtaler/kommentarutgaver som opphøret gjøres gjeldende for, slettes i kundens database, all bruk opphøre og skriftlig melding om dette sendes IKT-Norge.

9. Overdragelse

Rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten den annen parts skriftlige samtykke.

10. Konflikter

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av Avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved voldgift etter tvistemålslovens kap. 32.

Saken skal føres i den kommune hvor IKT-Norge har sin forretningsadresse.