IKT-Norge

Norsk forum for kasse- og butikkdata

Mandat

1. Formål

Forumets formål er å ivareta saker av felles interesse til de av IKT-Norges medlemmer som leverer produkter eller tjenester innenfor kasse- og butikkdata i Norge.

  • Fremme løsninger som utvikler, effektiviserer og øker kvaliteten på kasse- og butikkdata i Norge
  • Fremme medlemmenes felles interesser i forhold til de myndigheter som regulerer og spesifiserer elementer i leverandørenes løsninger, herunder standardisering
  • Spre informasjon til markedet og samrbeidspartnere om kasse- og butikkdata

Forumet skal ikke håndtere forhold som er konkurranseømfintlige mellom medlemmene, eller som er konkurransehemmende. Forumet skal ikke ha egne økonomiske interesser.

2. Arbeidsområder

Forumet skal:

  • bidra til økt kompetanse om kasse- og butikkdata i Norge og være talerør for bransjen
  • gjennomføre målrettede tiltak for å øke kunnskapen om alle aspekter vedrørende kasse og butikkdata
  • gi innspill til myndigheter vedrørende behov for politikk og koordinerende tiltak som vil fremme utvikling eller anvendelse av kasse- og butikkdata  samt være dialogpartner for myndighetsorganer

3. Struktur

Forumet etableres ved at de viktigste aktørene på dette markedet inviteres til å utgjøre forumets styre. Styret skal reflektere bredden av ulike teknologier i markedet.  Styret kan endres ved behov dersom nye aktører melder interesse.

Styret velger selv leder og en liten arbeidsgruppe (2-3 fra styret samt sekretær fra IKT-Norge) som arbeider med forumsaker mellom styremøtene.

Styret kan etablere faggrupper ved behov.

Arbeidsgruppen forbereder styremøter og plenumsmøter, bistår styret for tematiske initiativ og anbefaler samarbeidsarrangementer.
Det skal avholdes minimum 2 styremøter i året. Saker som skal behandles sendes til styret, og det kan avholdes telefonmøter og videomøter etter behov.

4. Deltagelse

Alle bedrifter som er medlem i IKT-Norge kan bli medlem av forumet.

Forumet er også åpent for aktører som ikke er kasse- og butikkdataleverandører ved invitasjon. Påmelding skjer til forumets sekretariat.

Medlemskap i forumet er gratis under de ovennevnte forutsetninger.

5.  Finansiering

Forumets drift finansieres av IKT-Norge. Innsats i styret og arbeidsgrupper dekkes av den enkelte deltagerbedrift.

Kontaktperson:

Direktør for næringsutvikling

E-post: fs@ikt-norge.no

Telefon: 92032470

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+