IKT-Norge og Norsk Fiberforening førte over lengre tid samtaler for å se på mulige samarbeidsformer. Diskusjonene spente fra sakssamarbeid til full sammenslåing av foreningene, og på Fiberforeningens årsmøte den 2. april 2014 ble det besluttet at Fiberforeningen innlemmes i IKT-Norge.

Bredbåndsforum er tidligere kjent som Norsk Fiberforum.

Målet er å påvirke, drive debatten og sette fiber på agendaen slik at et størst mulig antall privatpersoner, bedrifter og offentlige etater får muligheten til å koble seg til fiberbasert bredbånd så raskt som mulig.

At vi som næring i diskusjonen om bredbånd kan tale med én stemme er svært viktig for å få politisk gjennomslag. Fiberforeningen og IKT-Norge vil sammen bli styrket ved en fusjon, men aller viktigst er det at selskapene vil bli styrket – da det er dem IKT-Norge er til for.

Fiberforeningens arbeid videreføres i et eget fagforum, IKT Norge Bredbåndsforum, som en del av IKT-Norge.

Det gleder oss å ha fått på plass en solid arbeidsgruppe for IKT-Norges Bredbåndsforum som skal foreslå og legge til rette for saker forumet skal jobbe med:

  • Nina Vesterby, Broadnet
  • Bjørn Rønning, Digital Footprint
  • Trond Skjellerud, Eidsiva Bredbånd
  • Nandor Helgheim, Enivest
  • Tore Kristoffersen, Lyse Fiber Invest
  • Siri Kalager, Telenor

Vi er takknemlige for samtlige som har takket ja til å gjøre en særlig innsats og ønsker alle medlemmer av IKT-Norges velkommen til å bli med i forumet.

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: