IKT-Norge og Elektronikkbransjen har et felles råd ved navn Miljørådet, som jobber med saker som omhandler IKT og miljø. Miljørådet gir høringsinnspill, og er ellers en ressurs og et knutepunkt for miljørelaterte saker. Miljørådet jobber særlig opp mot instanser som Miljødirektoratet, Miljøverndepartementet og Direktoratet for forvaltning og IKT.

Fremtidens produkter innen bedrifts- og konsumentområdet blir mer og mer like, og miljøkrav stilles fra samfunnet og påvirker begge områdene. Elektronikkbransjen og IKT-Norge etablerte derfor et felles miljøråd, bestående av nøkkelpersoner i bransjen som jobber med miljøspørsmål hos våre medlemsbedrifter. Miljørådet ble etablert 21. april 2008.

Målsettingen er at Miljørådet skal være medlemsbedriftenes «øyne og ører». Bransjen må stå samlet for å utøve politisk påvirkning og for å få våre synspunkter hørt hos myndighetene. Gjennom utnyttelse av felles ressurser og kompetanse kan vi arbeide proaktivt og systematisk. Miljørådet vil være en medspiller i det offentlige rom for å sikre et samspill mellom forretnings- og miljøinteresser.

Miljørådet vil følge med på hva som skjer i EU og hva som vil påvirke våre medlemmer i Norge. Spesielt viktig vil det være når Norge velger å ikke følge EU og foreslår å innføre særregler for Norge. Som eksempler på saker kan vi nevne det norske forbudet mot dekaBDE, kartlegging av bromerte flammehemmere og forslaget til forbud mot ti spesifiserte miljøgifter som er til behandling nå. Det stilles stadig strengere krav fra myndighetene når det gjelder kjennskap til innhold i produktene som importeres/produseres.  Som bransjeorganisasjoner vil vi bidra til at miljøkrav følges, men vi må gå i takt med omverdenen og sørge for at vedtakene som fattes nasjonalt blir gjennomførbare for våre medlemmer.

Miljørådet består av representanter fra HP, Ricoh, Dell, Canon, Samsung, LG Electronics, Elektronikkbransjen og IKT-Norge.

I 2009/2010 laget Miljørådet en Q&A om forholdet mellom elektronikk og miljø.

Her kan du melde deg inn i ønsket forum: