Helhetlig satsning på IKT i utdanning,  fremtidens kompetansebehov, forskning og utvikling.  Disse tre hovedtemaene ble vektlagt da IKT-Norge var på høringsmøte hos Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget der vi la frem våre synspunkter og konkrete endringsforslag til Statsbudsjettet 2015. Vi fikk veldig god respons på våre forslag og håper Stortinget nå følger disse.

Se videoopptak av IKT-Norges fremlegg her

Heidi Austlid, viseadministrerede direktør IKT-Norge oppsummerer:

» IKT-Norge la vekt på at regjeringserklæringen ikke følges opp på IKT i utdanningen. Vi foreslo derfor for komiteen at det legges frem en felles forpliktende strategi mellom kommune og stat, for IKT i utdanningen som inkluderer infrastruktur, lærernes digitale kompetanse, digitale læremidler og FoU. I tillegg foreslo vi at det opprettes et læremiddelfond der skolene får tilbakebetalt 50% av investeringene ved kjøp av digitale læremidler i markedet. Dette foreslår vi etter inspirasjon fra Danmark, og vi fikk god respons fra komiteen på våre forslag.»

Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier bemerket:
» Videre tok vi opp vår bekymringen for underskuddet på IT-kompetanse for å ivareta en sterk konkurransekraftig norsk IKT-næring og ikke minst imøtekomme IT-kompetansebehovene som vil komme i kjølvannet av digitaliserings- og effektiviseringsprosessene i offentlig sektor. IKT-Norge mener derfor antall IT-studieplasser må økes. IKT-Norge mener det må være en tydelig sammenheng mellom arbeidslivets behov og de utdanningstilbud som gis. Her må det tenkes både kortsiktig og langsiktig.»

 

IKT-Norges innspill til Statbudsjettet 2015:

Satsing på IKT i utdanning og fremtidens kompetansebehov

Helhetlig satsing på IKT

I regjeringserklæringen varsles både en teknologisk skolesekk og en felles IT-plattform. Disse satsingene er ikke i budsjettforslaget. IKT-Norge mener det er avgjørende at det utvikles en felles offentlig og forpliktende strategi for IKT i utdanningen. En slik strategi forutsetter felles midler, og må inkludere en satsing på infrastruktur, lærerkompetanse og digitale læremidler. Tilsvarende satsing i Danmark har en ramme på 1,5 milliard over flere år.

Digitale læremidler skal som hovedregel kjøpes i markedet. IKT-Norge mener offentlig sektor ikke må bruke offentlige midler på selv å utvikle digitale læremidler der det er aktører i markedet som kan levere slike.

 Forslag:

– Stortinget ber regjeringen legge frem en felles forpliktende strategi mellom kommune og stat, for IKT i utdanningen som inkluderer infrastruktur, lærernes digitale kompetanse, digitale læremidler og FoU.

– Det opprettes et læremiddelfond der skolene får tilbakebetalt 50% av investeringene ved kjøp av digitale læremidler i markedet. Opp mot 50% av allerede eksistererende midler skoleeier får til læremiddelinnkjøp inngår i et slikt fond. Dette utgjør for videregående opplæring i underkant av 20 millioner, og inkluderert grunnopplæringen må et slikt fond ha en minimumramme per år på 50 millioner.

– NDLA for videregående opplæring må gjennomgås for å se på en ny organisering der dette ikke er i konkurranse med markedsaktørene, og det må ikke opprettes NDLA for grunnopplæringen.

Fremtidige kompetansebehov

Det er lærerne med lengst og kortest ansienitet som har lavest digital kompetanse.

IKT-Norge etterlyser en tydelig satsing på digital pedagogisk kompetanse for lærere og lærerstudenter slik at digitale skiller i skolene ikke forsterkes. Digital kompetanse må inngå som et sentralt element i lærerutdanningen.

SSB beregner en mangel på 38 000 lærere innen 2025, dette er bekymringsfullt for realfagene. IKT-Norge er bekymret for at satsingen på såkalte “realfagskommuner” og en styrking av lektor 2-ordningen ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme denne utfordringen.

IKT-Norge er bekymret over underskuddet på IT-kompetanse for å ivareta en sterk konkurransekraftig norsk IKT-næring og ikke minst imøtekomme IT-kompetansebehovene som vil komme i kjølvannet av digitaliserings- og effektiviseringsprosessene i offentlig sektor. IKT-Norge mener derfor antall IT-studieplasser må økes. IKT-Norge mener det må være en tydelig sammenheng mellom arbeidslivets behov og de utdanningstilbud som gis.

 Forslag:

Stortinget ber regjeringen om en helhetlig satsing på å styrke dagens og fremtidens lærere med digital pedagogisk kompetanse gjennom lærerutdanning og etter- og videreutdanningstilbud.

– Antall IT-studieplasser må økes og gjenspeile fremtidige kompetansebehov. I tillegg må det satses helhetlig på å styrke IKT-tilbudet i hele opplæringen.

– Stortinget ber regjeringen utforme et felles og flerårig program for rekruttering av og styrking av realfag og IT-kompetanse.

Forskning og utvikling

IKT-næringen topper listen over fastlandbaserte næringer som bidrar med mest verdiskaping i Norge. En offensiv FoU-politikk og en effektiv FoU-innsats i de næringene som gir stor avkastning er avgjørende for å lykkes som nasjon. Samtidig er det ifølge SSB ingen sektor i næringslivet som har brukt mer penger på forskning og utvikling enn IKT-sektoren, hele 6,2 milliarder kroner i 2012. I tillegg går nesten halvparten av det øvrige næringslivets FoU-innsats til IKT-relaterte prosjekter. Den store utfordringen i Norge er å omgjøre forskningsresultater til praktisk innovasjon og eksportvare.

IKT-Norge er glade for regjeringens forslag om å heve beløpsgrensen for fradrag til Skattefunn for egenutført FoU fra 8 millioner til 15 millioner, og at beløpsgrensen for innkjøpt FoU heves fra 22 til 33 millioner kroner. IKT-Norge etterlyser en mer offensiv forskningsinnsats på hvordan teknologi kan bidra til å håndtere store samfunnsutfordringer slik som eldrebølgen, klimaendringene og internasjonal konkurranse. Det må være en tydeligere sammenheng mellom innovasjon og forskning, og dette må gjenspeiles i bevilgninger fra virkemiddelapparatet. IKT-Norge forutsetter at en større andel FoU-midler via Forskningsrådet går til FoU i bedrifter og at ordninger for at små bedrifter kan delta i EU-prosjekter.

Forslag:

– Det etableres et entreprenørskapsstipend for masterstudenter.