Her finner du oversikt over våre siste rapporter og kartlegginger.

Kvinner i IT-bransjen

Oda-nettverket utfører en årlig undersøkelse om kjønnsfordelingen i norske IT-selskaper. Tallene baserer seg på svarene fra 193 respondenter med jobb i den norske IT-næringen.

  • Kvinneandelen i IT-bedrifter øker over tid, og endringen fra 19 prosent 2013 i 28 prosent i 2018.
  • På ledernivå er kvinneandelen 22 prosent (noe økning fra 2017), mens andelen kvinner innenfor IT-utvikling og programmering ligger på 15 prosent (noe nedgang fra 2017).
  • Kvinner er fortsatt i mindretall innenfor alle stillingskategorier.
  • Det er høy jobbtilfredshet blant både kvinner og menn i IT-bedrifter. Det er ikke lenger noen forskjell, og det skyldes at kvinners tilfredshet har økt siden 2017 – og dermed utlignet resultatene for menn.

Kvinner i IT-bransjen. ODA 2018

Verdiskaping og internasjonalisering i IKT-næringen

Sammen med Menon Economics og Eksportkreditt har vi for første gang kartlagt norske IKT-bedrifters utenlandsinntekter.

Verdiskaping og internasjonalisering i IKT-sektoren

Framtidstanken 2018 – IKT-næringens forslag til digitale kompetansegrep

Framtidstanken er utarbeidet av IKT-Norges kompetanseforum, bestående av ledere fra våre medlemsbedrifter i digitale næringer. Dette er innspill til hvordan vi skal imøtekomme kortsiktige og langsiktige digitale kompetansebehov for at Norge skal stå støtt i omstilling og vekst, med en målsetting om at den digitale næringen skal være en bærebjelke for fremtidig verdiskaping. Framtidstanken er våre innspill til hva myndighetene må gjøre, hva utdanningsinstitusjonene må gjøre og hva vi som næring skal gjøre innen denne Stortingsperioden.

Framtidstanken 2018

IKT-Norges kompetanseundersøkelse 2017

Våren 2017 gjennomførte IKT-Norge årets kompetanseundersøkelse blant våre medlemsbedrifter. I en tid med stor etterspørsel etter IKT- kompetanse er det viktig for å få et godt faktagrunnlag over hva IKT-næringen trenger per i dag, og hvilke behov vi har fremover. Kartleggingen skal være et verktøy for næringen som konkretiserer utfordringene og mulighetene vi står overfor.

IKT-Norges kompetanseundersøkelse 2015

IKT-Norges kompetanseundersøkelse 2017

IT i praksis

«IT i praksis» er en undersøkelse som setter fokus på strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Rambøll Management Consulting og IKT-Norge ønsker med undersøkelsen å bidra til IT-utviklingen i offentlig og privat sektor.

IT i praksis 2019

IT i praksis 2018 – Smarte og bærekraftige byer

IT i praksis 2017 og 2018

Norske arbeidstakeres kompetansebehov

I en undersøkelse Respons Analyse utførte for NITO, Tekna, IKT Norge og Abelia i 2017 fremgår det at 44 prosent av de over 55 år opplever at deres digitale ferdigheter er utilstrekkelige i jobbene de har. I denne gruppen finner vi mange av dagens ledere. Det er bekymringsfullt når vi vet at de største digitale endringene ligger foran oss.

Tallene understøtter de fire IT-organisasjonenes krav om økt IT-kompetanse i Norge og viser behov for både flere studieplasser innen IT og en systematisk tilnærming til etterutdanning i Norge.

Norske arbeidstakeres kompetansebehov – Respons Analyse

Medieomtale

Kommunekartlegging

Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren skal ha ett møte med offentlig sektor, og at dette bør skje gjennom den kommunale inngangen. Kartleggingen fikk mye oppmerksomhet, og vi vet at det i løpet av siste år er gjort mye i mange kommuner for å etablere gode tjenester på nett.

Kommunekartlegging 2012 – rapport

Den norske IKT-næringens verdiskapingsbidrag

Denne rapporten er skrevet av Menon Business Economics, heretter referert til som Menon, på vegne av IKT-Norge. Målet med rapporten er å belyse IKT-næringens viktighet for norsk næringsliv. Dette gjøres både gjennom et verdiskapingsstudie av selve næringen og en kartlegging av litteratur om IKT-næringens betydning utover verdiskapingsbidraget.

Den norske IKT-næringens verdiskapingsbidrag 2015