–Vi utfordrer produktivitetskommisjonen til å gjøre digitalisering til en hovedsak for sitt og Regjeringens arbeid med å styrke produktiviteten i norsk økonomi, sier Roger Schjerva, IKT-Norges sjeføkonom.

IKT-Norge forteller i sitt innspill til Kommisjonen hvorfor IKT er avgjørende for produktivitet og velferd framover og hva politikken kan gjøre for å styrke IKT og digitalisering.

–Det synes å være en klar sammenheng mellom hvor produktive de ulike næringene er og i hvor stor grad de har satset på IKT. Finansnæringen og varehandelen er ledende på produktivitet. Disse har i stor grad digitalisert tjenestene sine. Mens for eksempel bygg- og anleggessektoren har lav IKT-satsing og veldig svak produktivitet, påpeker Schjerva.

IKT-Norge peker på offentlig sektor som det området med størst potensiale for å øke produktiviteten framover.

Det er viktig å ikke legge til grunn at digitaliseringen kommer av seg selv.

–Det er ikke unaturlig at utdanning, helse og omsorg har hatt lav produktivitet. Her har en vært avhengig av et nokså konstant forhold mellom antall ansatte og antall brukere, men det trenger ikke fortsette slik. Vi kan stå overfor et teknologiledet sprang i produktivitet i disse næringene. Denne teknologien er tilgjengelig allerede, men den må tas i bruk. Det bør være en vesentlig oppgave for Kommisjonen å avdekke hva som hindrer full utrulling av slik bred velferdsteknologi, sier Schjerva.

IKT-Norge peker på manglende koordinering og svake økonomiske insitamenter i offentlig sektor som bremseklosser som hindrer full utrulling av velferdsteknologi.

–Det er viktig å ikke legge til grunn at digitaliseringen kommer av seg selv, sier Schjerva.

Selv om Kommisjonen trolig ikke skal komme med så mange konkrete enkeltforslag, gir innspillet mange forslag for å illustrere hva en kan trenge av offentlig politikk. Her er åtte av dem:

  1. Fjerne fordyrende og forsinkende barrierer for bredbåndsutbygging.
  2. Innføre digitale læremidler i skolen og innføre programmering som valgfag.
  3. Sterkere styring av kommunesektoren for å sikre at en når målet om at all kommunikasjon i offentlig sektor skal skje digitalt.
  4. Fremskynde satsing på velferdsteknologi i eldreomsorgen gjennom prøveprosjekter og/eller øremerkede investeringstilskudd.
  5. Fremme innovasjon i offentlige anskaffelser med færre, detaljerte anbudskrav, behovsstyrende anbud og økt adgang til å forhandle om mest innovative løsning.
  6. Bedre tilgang på IKT-utstyr i offentlig sektor kan ofte ha rask og direkte effekt på arbeidsproduktivteten, for eksempel vil politibiler med IKT-utstyr gjøre at tjenestemennene ikke trenger å dra til kontoret hver gang de skal sjekke offentlige registre eller skal skrive rapport.
  7. Myndighetskrav bør også kunne stilles til privat sektor når de samfunnsmessige gevinstene er store. Elektronisk faktura er nå obligatorisk for staten, og en bør vurdere å stille krav om elektronisk faktura for hele næringslivet, gjerne etter samme modell som i Danmark.
  8. Gi alle kommuner og etater sikker og fri tilgang på felleskomponentene som et ledd i å sikre felles digital plattform. Et slikt tiltak kan sees i sammenheng med “effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen” (flate, årlige driftskutt) som ligger inne i statsbudsjettet fra 2015.