Hoffs hjørneDa IKT i fjor ble utpekt til nasjonalt hovedsatsingsområde av regjeringen, ga det forhåpninger at vi som næring skulle få mer attention.

Ting tar tid, men vi begynner nå å se at det skjer ting. Nærings- og Fiskeridepartementet, som det heter, bygger nå opp en egen IKT-avdeling. Det er vi meget positive til.

IKT-Norge har i lang tid jobbet med offentlige anbudsregler og ikke minst urimelige og avtalevilkår i Statens standardavtaler (SSA) . Vi har brukt store ressurser på å gjennomgå og foreslå endringer i SSA med Difi, som forvalter avtalene. Det går dessverre meget tregt i Difi. De har varslet at det kommer endringer i avtalene trolig i løpet av høsten. Det er i så fall ikke en dag for tidlig. IKT-Norge har tidligere fått FAD til å øve påtrykk om endringer i avtaleverket slik at de blir mer balansert, men lite har skjedd.

Nå får vi heldigvis drahjelp på nytt både når det gjelder SSA og anbudsregimet. IKT-Norge har hatt en meget god dialog med, Næringsministeren og vi har hatt dialog om et brev som ministeren nå sender ut til alle offentlige innkjøpere. Vi gjengir brevet her som et utkast, men det gikk ut til alle offentlige etater for noen dager siden. Som medlem i IKT-Norge får du herved info om dette viktige brevet.

Fortsetter praksis med urimelige vilkår og anbud vil vi gjerne vite om det. Dette er en hovedsak for oss. Send tips til hoff@ikt-norge.no. Og bruk gjerne henvisning til brevet gjengitt under når du støter på offentlige innkjøpere som fortsetter praksisen med urimelige vilkår, anbud og dokumentasjonskrav.

Per Morten Hoff

NFD-logo

 

Til: Offentlige oppdragsgivere

Fra: Statsråden

Kopi til: IKT-Norge

Gode offentlige anskaffelser

Jeg har fått flere henvendelser fra næringslivet om svakheter ved praktiseringen av reglene om offentlige anskaffelser. Henvendelsene gjelder flere forhold som gjør konkurransevilkårene for små og mellomstore bedrifter vanskelige. Næringslivet peker på at mange innkjøpere stiller strengere krav til kvalifikasjoner og dokumentasjon enn det som er nødvendig i den enkelte anskaffelsen. Det er også mange som har tatt opp med meg at offentlige oppdragsgivere benytter seg av ubalanserte kontraktsvilkår – til ulempe for leverandørene.

Jeg er opptatt av at det offentlige skal forvalte skattebetalernes penger på best mulig måte. Effektive offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å nå dette målet. Da er det viktig at vi sikrer bredest mulig deltakelse fra næringslivet i konkurranser om offentlige kontrakter. Hvordan du som oppdragsgiver innretter konkurransen, vil påvirke dette. For å få kunnskap om hvordan markedet fungerer og konsekvensen av ulike krav i offentlige anskaffelser, bør du gjennomføre jevnlige markedsundersøkelser og ha god dialog med leverandører og bransjeorganisasjoner.

Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav

Som oppdragsgiver bør du ikke stille krav som gjør anskaffelsesprosessene mer ressurskrevende enn nødvendig, verken for deg selv eller for leverandørene. Kravene du stiller skal stå i forhold til kontraktens art, omfang og kompleksitet.

Dette innebærer blant annet at du ikke skal stille strengere kvalifikasjonskrav eller kreve mer dokumentasjon enn nødvendig i den enkelte anskaffelsen. Det er opp til deg som oppdragsgiver å bestemme hvilke krav du skal stille til tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner, og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis du stiller for strenge kvalifikasjonskrav, kan du utelukke viktige og konkurransedyktige leverandører fra konkurransen. Videre kan omfattende dokumentasjonskrav lett bli en uforholdsmessig stor byrde, særlig for mindre leverandører. Jeg vil også minne om at du som oppdragsgiver i en del tilfeller kan velge å kreve dokumentasjon i form av egenerklæringer.

Bruk av balanserte kontrakter

For å sikre at konkurranse om offentlige kontrakter skjer på best mulig måte er det viktig at de kontraktene du bruker inneholder balanserte vilkår. Jeg minner om at forskrift om offentlige anskaffelser sier at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter.

Når du bruker standardkontrakter er det også viktig for konkurransen at du ikke lager særvilkår eller tar forbehold som skaper ubalanse i forholdet mellom kontraktspartene. For eksempel kan vilkår om fastpris på råvaresensitive varer innebære en urimelig risikooverføring fra oppdragsgiver til leverandør. Hvis du som oppdragsgiver setter vilkår av denne typen, må leverandørene forsikre seg mot den økte risikoen. Denne økte kostnaden vil nødvendigvis reflekteres i tilbudet. Sagt på en annen måte: ubalanserte kontrakter kan gi dyrere offentlige anskaffelser.

I verste fall kan ubalanserte kontraktsvilkår føre til at leverandører går konkurs, fordi den offentlige oppdragsgiveren har overført en urimelig stor del av risikoen på leverandøren. Slike urimelige kontraktsbetingelser kan følgelig gi negative konsekvenser for næringslivet ved at det kan ødelegge underskogen av i utgangspunktet levedyktige bedrifter.

Oppdeling av kontrakt

Som offentlig oppdragsgiver er det du som vurderer hva virksomheten trenger å anskaffe og som bestemmer hvordan anskaffelsesprosessen skal organiseres og gjennomføres. Jeg synes i den forbindelse det er viktig å minne deg om handlingsrommet i anskaffelsesregelverket. Det er fullt mulig for deg som oppdragsgiver å legge til rette for at også mindre leverandører skal kunne levere tilbud. For eksempel kan du dele større kontrakter opp i mindre kontrakter, eller åpne opp for at leverandørene kan gi deltilbud. Dette kan gi økt konkurranse om oppdraget.

Tilrettelegging for effektive anskaffelser

For å effektivisere offentlige anskaffelser driver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) et omfattende arbeid for å heve kompetansen og veilede innkjøpere, virksomhetsledere og leverandører om offentlige anskaffelser. Jeg vil anbefale at du benytter deg av de tjenestene som Difi tilbyr. Difi går nå gjennom Statens Standardavtaler for å gjøre disse mer brukervennlige og balanserte. Det pågår for tiden også et stort arbeid med å forenkle anskaffelsesregelverket, både gjennom Forenklingsutvalget som ser på den særnasjonale delen av regelverket, og gjennom departementets arbeid med å gjennomføre nye anskaffelsesdirektiver fra EU. Dette arbeidet er av stor betydning for å nå regjeringens mål om å fornye, forenkle og forbedre offentlig forvaltning til fordel for alle berørte aktører.

Med hilsen

Monica Mæland