Fredrik SyversenIKT-Norge er glade for at regjeringen nå viser konkrete tiltak for vekst og innovasjon. Dette gir bedre rammebetingelser for IKT-næringen, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

IKT-Norge er positive til at vi endelig ser en redusert formueskatt, en skatt som har store negative effekter på norsk eierskap i IKT-næringen. – Regjeringen reduserer litt av ulempen med å være eier i eget selskap. Våre bedriftseiere har ofte papirverdier av selskapet som ikke har sammenheng med inntektene, noe som fører til at eier må selge seg ned for å betale formueskatt, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen.

Regjeringen øker også taket for FoU-prosjekter under Skattefunnordningen, en ordning som er svært viktig for IKT-næringen. – Opp mot 40% av prosjektene som har rett på Skattefunn er IKT-prosjekter. Det er svært gode nyheter for vår næring at taket allerede i 2014 økes. – Regjeringen øker også budsjettet til Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) i Forskningsradet. IKT-Norge er samtidig glade for satsingen på IKT-forskning ved Høyskolen i Gjøvik, sier Syversen.

Det koker av nyskaping i IKT-næringen, IKT-Norge hadde derfor håpet at regjeringen hadde lagt til rette for et tredje såkonfond for implementering i 2014. – Vi har forståelse for at tiden er knapp men vi håper regjeringen kommer tilbake for et tredje fond allerede i revidert før sommeren neste år, håper Syversen

Det er meget gledelig at regjeringen nå utsetter beslutning om innføring av datalagringsdirektivet og avventer avklaring i EU-domstolen. Dette er helt i tråd med IKT-Norges anbefaling. Beslutning om når og i hvilken form direktivet skal innføres må sees i sammenheng med den varslede dommen.

Heidi A. Austlid
IKT-Norge mener regjeringen varsler viktige digitaliseringstiltak, men vil samtidig oppfordre til at forslaget om økt overføring til kommunene direkte knyttes til digitaliseringsarbeid. – Det er avgjørende at kommunene nå styres sterkere i digitaliseringsarbeidet. Først når volumet av digitale tjenester blir stort kan innbyggerne og næringslivet få en enklere hverdag, sier Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

IKT-Norge er glad for satsingen på lærerne, og mener nettopp et etter- og videreutdanningsløft må sikre at lærerne får digital kompetanse. Regjeringen vil få langt mer ut av lærerløft-midlene om de satser omfattende på digital læring og nettbaserte løsninger. – IKT-Norge er derimot skuffet over at regjeringen ikke satser på IKT i skolen, slik regjeringserklæringen la opp til, sier Heidi Austlid.

IKT-Norge er skuffet over at IKT i helse- og omsorgsektoren ikke adresseres i regjeringens tilleggsproposisjon. Sykehusøkonomien styrkes i 2014, og IKT-Norge mener det er viktig at regjeringen nå øremerker midler til oppgradering av IKT-infrastruktur ved sykehusene. Regjeringspartiene kom for to år siden selv med en plan å frigjøre kapital som en låneordning for helsesektoren med en ramme på 10 milliarder kroner. Tilgjengeliggjøring av kapital vil løse likviditetsproblemet hos helseforetakene og øke takten i utskiftingen, sier Syversen.

Regjeringen foreslår også å bevilge 92,3 millioner til ytterligere 500 heldøgns omsorgsplasser i 2014. – Det er skuffende at regjeringen ikke satser på å holde pasientene hjemme ved hjelp av velferdsteknologi, sier Syversen.

For mer informasjon og ytterligere kommentarer, kontakt direktør for næringsutvikling Fredrik Syversen på telefon 92032470 eller direktør for myndighetskontakt Heidi Austlid på telefon 90745210.