–Det er bra at EU vil sette fart på digitaliseringen ved å bryte ned 28 delmarkeder til ett felles marked hvor digitale produkter kan flyte like fritt som andre produkter. Det meste av dette vil også inkludere Norge. Men å erstatte nasjonale siloer med en regional silo vil ikke være et stort framskritt. Den digitale teknologien er global. Europeisk IT-industri vil ikke vokse ved å holde amerikanske selskaper ute, sier Roger Schjerva, sjeføkonom i IKT-Norge.

EU-kommisjonen presenterte i dag “A Digital Single Market Strategy for Europe”: En femårsplan som lanserer politiske tiltak innenfor 16 områder for å skape digital vekst gjennom harmonisering av medlemslandenes nasjonale regler og ved å introdusere nye tiltak for å fremme investeringer.

–Tendensen til å ville bygge en digital Festung Europa er ikke bra. Krav og begrensinger i hvordan informasjon kan brukes og spesielle krav om åpenhet i forretningsmodell kan skremme de amerikanske selskapene ut. Men det er i konkurranse og samarbeid med de amerikanske selskapene at europeisk IT-industri kan vokse i et marked som blir større for alle hvert år, sier Schjerva.

Planen lover et løft i den økonomiske veksten på inntil 340 mrd. euro dersom medlemslandene følger opp. Det er økte muligheter for netthandel, felles enklere momsregler, harmonisering av copyrightregler, nye reguleringer av stordata og skytjenester, økte insentiver til bredere, lengre og tettere bredbånd og digitalisering av offentlig sektor som skal skape dette.

–De neste to årene vil Kommisjonen rulle ut de konkrete lovforslagene. For å kunne ta del i veksten og de teknologiske mulighetene er Norge tjent med å slutte seg til forslagene så raskt de er vedtatt. Samtidig må norsk IKT-næring og norske myndigheter forsøke å påvirke beslutningsprosessen der vi har spesielle interesser, avslutter sjeføkonom Schjerva.