IKT-Norge reagerer kraftig på regjeringens nye subsidier til kraftkrevende industri:
–Staten tar klimaregningen til norsk industri på bekostning av skattebetalerne og resten av næringslivet. Dette bidrar til kunstig lønnsomhet i i deler av norsk næringsliv som ikke vil være lønnsomme i Norge på sikt, og gir den tradisjonelle industrien fordeler som andre, langt mer fremtidsrettede og innovative næringer ikke får.

Solnedgangsindustri–Å påstå at tradisjonelle industribedrifter er i en særposisjon fordi de er konkurranseutsatt blir meningsløst – kunnskapsnæringene, deriblant IKT-næringen, opererer i et globalt marked og må forholde seg til konkurrenter i andre land med bedre rammevilkår daglig. Regjeringens viktigste oppgave for å sikre verdiskaping i Norge er å sørge for gode rammebetingelser, inkludert skatte- og avgiftssystemer, for hele næringslivet; ikke å la enkelte deler av næringslivet ta regningen for andre, sier Liv Freihow, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.–Vi erkjenner at Norge trenger store kraftbrukere. Men det finnes andre jevne og store forbrukere av vår rene kraft. Regjeringen bør i det minste likebehandle den historisk definerte kraftkrevende industrien med moderne industri som er like kraftkrevende, som for eksempel datasentre. Kompensasjon for CO?-avgift føyer seg inn i rekken av unntak som den tradisjonelle kraftkrevende industrien får, som fritak fra elavgift, og fritak fra grønne sertifikater, og øker dermed forskjellen i konkurranseevne mellom ulike næringer i Norge.