For de fleste er det ikke åpenbart at de digitale tjenestene vi alle bruker og er avhengige av, forutsetter kabler i verdenshavene. 

michael schaffler 4cz2sjsu6u0 unsplash

Nesten all interkontinental datatrafikk går via internasjonale fiberbaserte sjøkabler. Høyere krav til båndbredde og robusthet i den underliggende nasjonale og internasjonale bredbåndsinfrastrukturen vil fortsette å forme ekom-industrien i Norge og internasjonalt de kommende årene. Sjøkabelsystemene er vår tids handelsruter, og det er viktig for nasjonalstatene å ivareta behovet for kapasitet og robusthet.

Når det lokale markedet utvikler seg, vil innholdsleverandører og ekom-aktører kreve ytterligere tilgang til mer kapasitet og diversitet. Jo mer av tjenestene vi bruker og dataene våre som prosesseres i datasentre, jo bedre forbindelser trenger vi. De store innholdsleverandørene (f.eks Google, Facebook, Microsoft) og internasjonale telekomaktører krever vanligvis tre, kanskje fire, uavhengige ruter mellom sine destinasjoner. Gode forbindelser er også viktig for å nå Regjeringens målsetning om at Norge skal være et av verdens mest attraktive land for databasert næringsliv.

Eksisterende sjøkabelsystemer rammes fra tid til annen av utilsiktede kabelbrudd og skader som skyldes skipsankring, fiske, seismisk aktivitet, og i noen tilfelle av sabotasje. Dette betyr at rutediversitet vil være en viktig driver for investering i nye kabelprosjekter, og sikkerhetspolitisk er det viktig at myndighetene fortløpende vurderer støtte til ytterligere mangfold og diversitet.

Norge har i denne sammenhengen vært relativt dårlig stilt. Siden de første telegrafkablene ble lagt mellom oss og Storbritannia, Danmark og Tyskland på slutten av 1800-tallet, har det med unntak av Tampnet i Nordsjøen inntil nylig ikke skjedd større endringer i de internasjonale kabelrutene. Derfor er det gledelig at både Bulk og Tampnet lander nye kabelruter i år, Bulk  med Havfrue-prosjektet mellom USA og Norge med grener til Irland og Danmark, og Tampnet med forbindelse mellom Egersund og Aberdeen. Flere prosjekter er på beddingen, som Celtic Norse, NO-UK.com og Skagenfiber – for å nevne noen.

Det er gledelig at Regjeringen omsider har fått klarsignal til å bruke 100 millioner kroner på støtte til nye fiberkabler til utlandet. Det blir viktig at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet legger opp til en god prosess når anbudskonkurransen lyses ut.

Om vi tenker oss nye kabelruter mellom Europa og Asia over Polhavet (for eksempel mellom Norge og Japan), vil vi gå fra å være en endestasjon til et midtpunkt i internasjonal nettverkssammenheng.

Skrevet av: Helge Blyberg, politisk rådgiver i IKT-Norge og Bjørn Rønning, rådgiver i Digital Footprint AS.

English version

More subsea cables to Norway!

For most people, it’s not obvious that the digital services we all use and depend on, require connectivity through subsea cables crossing the world oceans.

Almost all intercontinental data traffic is routed via international fiber-based subsea cables. Higher bandwidth requirements and robustness in the underlying national and international broadband infrastructure will continue to shape the ICT industry in Norway and internationally in the coming years. Subsea cable systems are the trade routes of our time. That makes it important for any country to meet the need for capacity and robustness.

As the local markets evolve, content providers and telecom service providers will require additional access to more capacity and diversity. As services we use and data we store increasingly rely on data centers, the better connections we need. The major content providers (e.g. Google, Facebook, Microsoft) and international telecom service providers usually require three, even four, independent routes between their destinations. Good connectivity connectivity is also important in achieving the Government’s ambition that Norway should be one of the world’s most attractive countries for data based business.

Existing subsea cable systems are from time to time affected by outages; damage may be caused by ship anchoring, fishing, seismic activity, and in some cases even sabotage. This means that route diversity will be an important driver for investment in new subsea cable projects, and it is important for national security policies that the authorities continuously consider the need to incentivise further diversity.

In this context, Norway has until recently been relatively disadvantaged. Since the first subsea telegraph cables were laid between us and the UK, Denmark and Germany in the late 1800s, no major changes have been made to international cable routes until recently. Therefore, it’s reassuring that both Bulk and Tampnet each land new cable routes this year; Bulk with the Havfrue project between the US and Norway with branches to Ireland and Denmark, and Tampnet with connection between Egersund and Aberdeen. Several other projects are underway, such as Celtic Norse, NO-UK.com and Skagenfiber – just to name a few.

It’s positive that Government finally got the green light to spend NOK 100 million to support new international cables. It will be important for the National Communications Authority – NKOM –  to set up a good process when the competition for funding is announced. [in Norwegian].

If we envision new cable routes between Europe and Asia across the Arctic Ocean (for example between Norway and Japan), Norway will move from being an end station to a hub in an international network.

Written by: Helge Blyberg, Political Adviser, IKT-Norge and Bjørn Rønning, Adviser, Digital Footprint AS.