Norske innbyggere er overmodne for digitale selvbetjeningsløsninger fra offentlig sektor.

(Fra Computerworld nr. 1/2017)

I en fersk undersøkelse fra Ipsos, som er gjennomført på vegne av Sopra Steria, svarer ni av ti norske innbyggere at de er positive til at offentlig sektor i økende grad bruker digitale løsninger for å kommunisere med innbyggerne.

I andre land der undersøkelsen er gjennomført er det ikke samme begeistring for digitale løsninger. I Frankrike og Tyskland er unge under 35 år langt mer skeptiske til digitale løsninger enn hva norske innbyggere over 60 år er.

Det betyr at vi alle er klare – både unge og eldre.

Undersøkelsen fra Ipsos og Sopra Steria bør være et tydelig signal på at digitaliseringstakten bør økes og digitaliseringskoordineringen styrkes. Undersøkelsen understøtter også funnene fra it i praksis som ble gjennomført av Rambøll i samarbeid med blant annet Ikt-Norge og Visma i 2016. Den viste samme tendens – i underkant av 65 prosent av innbyggerne ønsker å kommunisere med kommunen via digitale kanaler og selvbetjeningsløsninger. Samme rapport viste imidlertid at offentlig sektor var lite avanserte i sine digitale tjenester og at det fremdeles er mye strømsetting av papir. Det gir ingen verdi – hverken for en mer effektiv offentlig forvaltning eller brukertilfredsheten.

Undersøkelsen fra Sopra Steria og Ipsos viser at 75 prosent av oss mener offentlig digitalisering må prioriteres fremover, også her er vi mer digitaliseringsivrige enn innbyggerne i Frankrike, Storbritannia og Tyskland. I tillegg er vi mer enn villige til å endre våre personlige vaner for å ta i bruk nye offentlige digitale tjenester.

Moderniseringsminister Jan Tore Sanner og Regjeringen har med andre ord folkets støtte i å ta store digitaliseringsgrep som skaper bedre tjenester slik at vi kan betjene oss selv. Slik er det også beskrevet i Digital Agenda som nylig ble vedtatt i Stortinget. Riktignok ble Stortingsmeldingen vedtatt uten stor politisk debatt.

Det kan kun tolkes som et tverrpolitisk klarsignal for å gjennomføre. Men regjeringen har dårlig tid om løfter skal innfris før valget til høsten. Da trenger vi en helt annen digitaliseringstakt og -vilje.

Det er kommunene som sliter mest i digitaliseringsarbeidet og som trenger både pisk og gulrot. I tillegg må det tas noen drastiske grep ved å avvenne hvordan vi som innbyggere forholder oss til offentlig sektor og hvordan offentlig sektor forholder seg til innbyggerne. Skal vi lykkes med digitaliseringsarbeidet må offentlig sektor sette innbyggernes behov i sentrum og skape livsfaseorienterte selvbetjeningsløsninger.

Det er en annen oppskrift enn den offentlig sektor i dag følger i digitaliseringsarbeidet. I dag digitaliseres det ut fra en informasjonsplikt og motivasjonen er ikke å designe helhetlige tjenester som skaper bedre og enklere liv for hver enkelt av oss gjennom hele livsløpet. For å realisere dette trengs det kraftigere virkemidler og fysiske offentlige kontorer må stenges . Dørene må bli digitale og samhandlingen mellom lokal og nasjonal forvaltning må være mer enn visjoner. Innbyggerne må slippe å være superbrukere i offentlig forvaltning, men få tjenester ut i fra reelle behov i deres liv – gjerne som pushtjenester.

Både Ipsos-kartleggingen og Rambøll-rapporten viser at vi er klare!