IKT-Norge er bekymret for at Vegdirektoratets forslag til graveforskrift kan føre til full stopp i den kommersielle utbyggingen av høyhastighets bredbånd i Norge. – Dette kan føre til at Norge enten blir hengende kraftig etter i den digitale utviklingen eller at det offentlige selv må ta en mye større del av regningen for å sikre hele Norge bredbåndsdekning, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Vegdirektoratet har laget et forslag til ny forskrift til Veglovens §32 som stiller langt strenge krav til de som skal legge annen infrastruktur i veggrunnen.

Konsulentselskapet Nexia har regnet ut at dette forslaget vil øke utgiftene ved fremføring av bredbånd med 300 til 900 prosent.

Regjeringen har i sin Soria-Moria 2 erklæring sagt at det er et mål at hele Norge skal sikres bredbånd med tilstrekkelig kapasitet for å sikre fremtidens behov.

– Den beste måten å nå et slikt mål på er å sørge for at markedet bygger ut mest mulig, sier Bjercke. Han legger til at, dersom man innfører slike strenge regler for framføring av bredbånd vil markedet bygge ut mye mindre deler av Norge, og regningen for det offentlige vil øke dramatisk.Nexia har regnet ut at det offentlige finansieringsbehovet vil øke fra 14 mrd. til minst 45 mrd. dersom de nye gravereglene vedtas.

IKT-Norge mener det haster med å få på plass nye og gode regler som stimulerer til kommersiell utbygging av høyhastighets bredbånd i Norge.

– Vi er så vidt kommet i gang med utrullingen av neste generasjons bredbånd. Samtidig ser vi at stadig flere kommuner innfører nye og strengere regler for framføring som er inspirert av Vegdirektoratets forslag. Dette har ført til full stopp i utbyggingen i flere kommuner. På sikt kan dette føre til digitale klasseskiller, sier Bjercke.

Han viser i den sammenheng til Fornyings- og administrasjonsdepartementet som i forrige uke lanserte en rapport om hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbånd med høy kapasitet.

– Denne rapporten bør være mal for en nasjonal forskrift som stimulerer og ikke stopper utbyggingen, sier Bjercke. Han etterlyser en snarlig avklaring fra Samferdselsministeren i denne saken.


For ytterligere informasjon eller kommentar kontakt Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge på 93038742