Alle skal bidra til fellesskapet.

Skatteinnbetaling må baseres på lover og regler. Det er politikerne som har ansvaret for hvor godt skattesystemet fanger opp den verdiskaping som faktisk skjer. Der selskaper driver grenseoverskridende virksomhet må politikerne samarbeide over landegrensene om hvem som skal ha beskatningsrett og felles standarder for hva som er skattegrunnlaget.

En kan ikke forvente at selskapene skal ta ansvaret for uklarheter og uenigheter mellom landene til å betale mer skatt enn det politikerne har lagt opp til. Noen ganger ønsker politikerne å ha lavskatteordninger, enten det er teknologiselskaper i USA, eiendomsselskaper i Luxembourg eller rederier i Norge.

EU og OECD gjør viktig arbeid med å forbedre reglene, tette skattehull og fremme politisk enighet om likebehandling. Norge bør bruke sine ressurser maksimalt til å bidra til nye internasjonale regler på det som er et grenseoverskridende problem.

Stortinget skal snart behandle et forslag om å utrede en særskatt på flernasjonale selskaper som har digitale inntekter. Fra forslagsstilleren fra Miljøpartiet De Grønne legges det ikke skjul på at målet er å ramme Apple, Microsoft, Facebook og Google. Et slikt utredningsarbeid bør Stortinget ikke pålegge Regjeringen. Det vil være et stort, arbeidskrevende, men helt unyttig arbeid. Det vil i praksis være vanskelig å finne en avgrensning og fornuftig begrunnelse for hvorfor digitale inntekter skal behandles annerledes enn andre inntekter. Det vil bryte med nasjonale og internasjonale likebehandlingsprinsipper både knyttet til type selskap og til type inntekter.

Dersom et slikt forslag mot formodning skulle virke effektivt vil det bli mindre interessant å være til stede i det lille norske markedet for de berørte flernasjonale selskapene. Det vil norske forbrukere tape på. Det vil norsk næringsliv tape på fordi det trenger både samarbeid og konkurranse med de flernasjonale selskapene for å utvikle seg videre.

Dette innlegget stod opprinnelig på trykk i Dagens Næringsliv 10.02.18.

image