IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon og organiserer Norsk forum for eHelse. Vi ønsker i størst mulig grad samarbeid og gjensidig utveksling av informasjon med alle. Vi ønsker å sikre det norske helsevesenet de beste IKT-løsninger slik at vi kan  understøtte alle tiltak som gjøres for å forbedre norsk helsevesen. IKT-Norges arbeid vil særlig ha fokus på:

  • Økt samarbeid mellom leverandører og helsevesen
  • Øke forståelse for – og brukervennlighet av IKT i helsevesenet
  • Bidra til at standardarbeidet innen helse og IKT gir de beste løsningene for helsevesenet og for næringslivet
  • Være en høringspart i det offentliges utvikling av helse
  • Bidra til seminarer og konferanser innen helse og IKT

I dag organiserer Norsk forum for eHelse med over 100 bedrifter.  Dette inkluderer 80% av journalmarkedet i Norge. IKT-Norge er også sterkt involvert i programmet til Healthworld-konferansen.

 

Generelt

Tilgang til egne journaler

Ny lov og fremtidens helsetjenester må legge til rette for full elektronisk tilgang til egne journaler. Nesten alle pasienter i Norge i dag har en elektronisk journal, enten den er på et sykehus, et sykehjem, en helsestasjon, eller hos fastlegen. De fleste har journaler flere steder, noe som gjør det vanskelig å holde oversikten. Samtidig er grunnlaget for å gi elektronisk tilgang velutviklet i Norge. 83 prosent av husholdningene er oppkoblet til Internett via bredbånd, og bruken av mobilt bredbånd har økt kraftig det siste året.
Disse trendene forteller oss at den norske befolkning både har mulighet og evne til å bruke en elektronisk tilgang til sin egen journal. I tillegg har myndighetene lagt opp til en offensiv bruk av elektronisk ID og sikre løsninger for personidentifikasjon. Mange peker på at det ikke finnes attraktive tjenester som får folk til å ta i bruk sin elektroniske ID. Tilgang til egen journal vil være en opplagt kandidat til å få fart på bruken av eID i hele befolkningen.
Vi vet at man med relativt enkle grep kan få tilgang til sine ulike journaler gjennom en helseportal, slik som det nå legges opp til også i Norge. Vi ser for oss at man da får en oversikt over sin journal hos fastlegen, på helsetasjonen, og på sykehuset/spesialist ved et enkelt klikk inne på “sitt” område i helseportalen. Teknisk krever dette noe investering, men løftet er overkommelig på alle måter. Dette vil gi alle nordmenn en enkel og sikker tilgang til sin journal, i tråd med politikernes og myndighetenes ønsker.

Forebyggende helsearbeid krever oversikt over egen helse

Ny lov og fremtidens helsetjenester må gi pasient og helsearbeider tilgang til relevant og oppdatert informasjon om pasient, siste behandlingsrutiner, og oversikt over sykehistorien til den enkelte.

De store summene i Norge går til reparasjon av akutt syke. Vi må få en enklere hverdag for alle som er i kontakt med helsevesenet, inkludert pasienten. Portalen som nå lages i regi av helsedirektoratet må være et sted der man kan gå inn og se hva som ble sagt på siste legebesøk, hvilke medisiner man bruker, og hva man har brukt, svaret på siste  lab-prøve og ikke minst en oversikt over de rådene legen og helsearbeideren gir.

Det er også viktig at dette arbeidet er så kostnadseffektivt som mulig slik at vi får en bredde og en hastighet i utbredelse som gir både brukere og leverandører reelle gevinster ved å utarbeide standardene.

Del 1

IKT-Norge mener de endringene som legges opp til i formålet er bra. Fokuset på kvalitet og god, rask helsehjelp er svært viktige. Det viser at man setter pasientens/innbyggerens behov først og at man ved endringene som loven gir fremmer dette. Et ensidig fokus på å hindre tilgang var feil og dette er nå rette opp. Dette styrker også personvernet mener vi. Vi savner et sterkere fokus på pasientens egne muligheter til å overvåke eget personvern. Tilgang til loggen i journalene gjøres tilgjengelig i kjernejournal som nå rulles ut, men bør også kunne aksesseres for alle journaler som omhandler den enkelte pasient. Dette er teknisk mulig uten store investeringer og vil både styrke personvernet og kontrollen med egen helse.

 

Del 2

IKT-Norge er av den oppfatning at et mer enhetlig regime for pasientregistre er formålstjenlig og er derfor positive til de endringene som nå foreligger. I en stadig mer omskiftelig verden er det behov for mer generell tilnærming til helseregsiter og ikke minst mulighetene til å se ulike registre i sammenheng uten å måtte opprette nye registere. Vi ser nå teknologiske muligheter som gjør det mulig å se data i sammenheng som er av stor helsemessig verdig både for samfunnet og den enkelte pasient, det er derfor på høy tid at disse muligheter ikke stoppes av lovverket