hoff_webinnlegg– Regjeringens forskningsmelding er overraskende perspektivløs og tar ikke for seg Norges fremtidige utfordringer for omstilling og nyskaping. IKT må være et nasjonalt hovedsatsingsområde fordi all fremtidsrettet verdiskaping bygger på IKT, sier generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff.

IKT-Norge er glade for regjeringens langsiktige satsing. Vi synes imidlertid det er litt merkelig at det neste år skal legges fram en langtidsplan som skal inneholde prioriteringer. Vi hadde gjerne sett at prioriteringene kom i selve Forskningsmeldingen, men når de ikke gjør det forventer vi selvsagt at IKT blir et hovedsatsingsområde fra 2014. – Skal vi sikre vår felles konkurransekraft og plassere Norge i et globalt marked må vi satse på forskning for en nødvendig fremtidssektor i vekst.

Behovet for IKT-forskning øker, og evalueringen av Norges forskningsråd var tydelig på at nettopp denne type forskning ikke prioriteres i Norge. I meldingen som ble fremlagt i dag er man svært opptatt av å fortelle omverdenen at alt står bra til med Norges Forskningsråd og deres satsinger. Vi synes dette er en meget forskjønnende omskrivning av den virkelighet som gjengis i evalueringen. Vi synes at meldingen har tatt kritikken lite inn over seg. Skal man lykkes må det settes mål og man må tørre å prioritere.

– Vi har gode forutsetninger for å lykkes om vi vil. Med en sulten IKT-næring, en moden FoU-sektor og en velferdstat som må reorganiseres er vi helt nødt til å satse på IKT-forskning for å lykkes som nasjon, sier Per Morten Hoff. IKT-Norge er godt fornøyd med at målsettingen om en FoU-andel på 3% av BNP ligger fast, men vi savner en nærmere strategi for hvordan vi skal nå dette målet.

– Vi er godt fornøyd med at regjeringen i kapittel 6 slår fast at de vil prioritere sektorovergripende teknologier som IKT, men vi savner her en nærmere konkretisering av hvordan dette skal gjøres og det her henger spørsmålet om IKT som hovedsatsingsområde virkelig i lufta.

IKT-Norge er samtidig opptatt av at kostnader til FoU bør kunne utgiftsføres direkte. – Det vil fjerne usikkerhet og uforutsigbarhet som oppstår på grunn av dagens uklare regler om skattemessig behandling av FoU, og gi norske FoU virksomheter rammebetingelser mer på linje med andre europeiske land. Dette vil kunne øke graden av næringsrettet forskning betydelig.

IKT-Norge mener også at det bør utvikles bedre oversikt over næringsrettet forskning. Når DNB i meldingen blir fremstilt som en av de bedrifter i Norge som bruker mest på forskning og utvikling, kan ikke det vise annet enn at statistikkgrunnlaget må være utilstrekkelig.

Konklusjon: Meldingen gir flere positive signaler, ikke minst et klart ønske om å satse mer på forskning, men det svekker meldingen at prioriteringene først kommer neste år. Kritikken som fremkom i evalueringen av NFR kommer ikke frem i meldingen. Vi føler at meldingen havner litt i selskap med Alice i Eventyrland: ”Kan du si meg veien? Ja, det skal jeg gjøre hvis du forteller meg hvorhen du skal.” Meldingen mangler helt enkelt perspektiver for de problemer Norge står overfor i fremtiden.