hoff_webinnleggIKT-Norge synes det er bra at politiet nå får tilgang og mulighet til å bruke ny teknologi for å bli mer effektive. Dette er et av de mest synlige tiltakene for å styrke politiet og for å styrke beredskapen fra regjeringen i dag. Samtidig dekker ikke nettbrett over det faktum at politiets generelle datasystemer er for dårlige. Det er her de store kostandene og de store effektivitetsgevinstene ligger. Ny moderne hardware i form av nettbrett kan ikke dekke over store svakheter i den grunnleggende IKT-infrastrukturen til politiet. Nettbrett må først og fremst sees på som en quick-fix for at det største offentlige IKT-prosjektet gjennom tidene – nødnettet – ikke fungerer som lovet.

At politiet nå velger det kommersielle mobilnettet som databærer, kan ikke sees på som annet enn at Justisdepartementet nå innser at nødnettet, budsjettert til 6 milliarder, har spilt fallitt når det gjelder datakommunikasjon. Dette er oppsiktsvekkende all den tid datakapasitet var en helt sentralt i beslutningsgrunnlaget da Stortinget sa ja til å bygge ut nødnett i Norge.

 

5.3.2001 skriver Justisdepartementet følgende i det som er innsalget av TETRA-teknologien til Stortinget:

 

Tetra-standarden støtter dataoverføring i form av statusmeldinger korte datameldinger og generell dataoverføring. Typisk bruk er overføring av posisjonsdata for kjøretøy, oppslag i databaser direkte fra kjøretøy, overføring av bilder og kart, tegninger eller fjerndiagnosering. For eksempel kan journaler overføres til skadested i form av tekst og bilder.

 

I St.prp.nr.1 Tilegg nr 3 2004-2005 skriver man følgende:

 

Systemet kan overføre data som tekstmeldinger, bilder, kartutsnitt, EKG og oppslag i data-baser.

 

Mulighet for dataoverføring – Raskere tilgang på relevante opplysninger gir mer målrettet og effektiv innsats under operasjoner i felten. Etter hvert vil denne informasjonstilgangen kunne forbedre etatenes operative praksis.

 

Overføring av EKG/ fjernovervåking – Akutt- mottak på sykehus kan overvåke pasienten under transport til sykehuset og bidra til livreddende innsats før ankomst.

 

Totaloversikt over biler og personell – Operasjonsleder kan raskt få oversikt over alle til- gjengelige ressurser, i alle etater om ønskelig, og kan lettere dirigere nærmeste bil for hurtigere bistand i krisesituasjoner.

 

I 2006 uttalte Justisdep. 8.12.2006:

Dataoverføring gir mulighet for innføring av applikasjoner som kart og posisjonsdata, trådløs rapportering, databasetilgang og bildeoverføring. Nødnettet vil kunne brukes i helikopter og fly opptil 8000 fot over havet.

 

Status i dag er at ikke noe av dette fungerer med nødnettet. Mens den teknologiske utviklingen i nødnettet har stått mer eller mindre stille de siste 10 årene har de kommersielle mobilnettene gjennomgått en utrolig utvikling når det gjelder datahastighet og nye bruksmuligheter.

 

IKT-Norge har gjennom flere år advart om at teknologien bak nødnettet vil være utdatert før den tas i bruk over hele landet. Det er trist når vi snakker om en gigantisk offentlig investering på minst 6 milliarder kroner. At politiet nå slipper å vente på at det skal skje mirakler med nødnettet når det gjelder datahastighet er positivt og til syvende og sist handler enhver investering – også i offentlig sektor, om hva man får igjen for de kronene man investerer. IKT-Norge håper på at dagens bevilgninger er starten på en større opprustning av IKT-systemene i justissektoren. Det er viktig for landet og det er viktig for at politiet skal kunne utføre en best mulig jobb.