OECD har brukt ett år på å vurdere digitaliseringen av staten. I løpet av prosessen har de snakket med mange aktører – inkludert IKT-Norge.

I dag la de fram sine anbefalinger. Her er noen av dem:

• Sterkere sentral styring med digitaliseringsprosessen ved å engasjere Finansdepartementet i gjennomføringen og ved en egen regjeringens CIO

• Forsterke DIFIs mandat blant annet ved å koordinere og føre tilsyn med de ulike delene av staten

• Flere med-finansieringsordninger for etatenes digitale prosjekter

• Etablere system for å evaluere alle gjennomførte IT-prosjekter med kostnad over 10 millioner

• Mer bruk av relevante kost-/nytte-analyser

• Det bør bli obligatorisk å melde IT-prosjektene inn til vurdering hos Digitaliseringsrådet før beslutning om gjennomføring

• Bruken av standarder og veiledninger bør styrkes

• Endre tilnærmingen til digitalisering fra brukerfokus til brukerdrevet. Med brukerdrevet menes at tjenesten utformes slik at brukerens behov automatisk fanges opp

• Fastsette digitale rettigheter for innbyggerne

• Sterkere felles plattformer og gjenbruk på tvers av offentlig sektor

• Forbedre hele verdikjeden for offentlige data

• Fremme åpenhet av offentlige data med åpenhetstiltak for hele offentlig sektor

• Bygge ferdigheter og lederskap for smartere myndigheter

Disse rådene er på linje med de anbefalinger IKT-Norge har gitt, særlig tydelige har vi vært på behovet for sterkere styring både i sentral koordinering og at de virkemidlene staten har som funker må tas i bruk for alle.

Barbara Ubaldi (OECD) fortalte at Norge var første land som hadde bedt OECD om en vurdering av myndighetenes digitale strategi. Også denne rapporten kritiserer de to departementene KMD og NFD for ikke å klare å koordinere bedre med DIFI og Altinn.

Digitalsjefen i regjeringens embedsverk, Jan Hjelle takket for ærlige råd og sa at departementet nå skal vurdere rådene. Han anslo at rådene kunne deles i 3. handler om riktige ting myndighetene allerede gjør, men som kan forsterkes. er nye tiltak innenfor den retningen myndighetene allerede jobber, mens er nye grep som krever nye politiske valg. .

Uansett hvilken regjering som får ansvaret for å følge opp dette viktige grunnlagsdokumentet vil IKT-Norge minne om at gode råd fortjener å bli fulgt opp.

Les hele rapporten her.