IKT-Norge støtter konklusjonene i Econ Pöyrys evaluering av Innovasjon Norge. – Det må stilles større krav til innovasjonsevne i prosjekter som støttes enn til hvor i landet de er lokalisert, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

IKT-Norge støtter hovedkonklusjonene i evalueringen om at virkemiddelbruken bør stille større krav til innovasjonsinnholdet i prosjekter som støttes. Andelen innovasjoner av nasjonal eller internasjonal karakter bør økes vesentlig. Sammenhengen mellom virkemiddelbruk og målstruktur er for uklar og det er behov for å gjøre denne sammenhengen mer entydig. Målstrukturen bør forbedres og styringen av organisasjonen bør i større grad baseres på rammestyring, ikke detaljstyring som i dag. En større andel av midlene bør gjøres tilgjengelig for bedrifter i sentrale strøk.

– Flere studier har vist at IKT-næringen er den mest innovative og den er hovedsaklig lokalisert i Oslo, storbyene og det sentrale østlandet. Da burde det være innlysende at en større del av innovasjonsmidlene ble brukt i disse områdene, sier Bjercke. Noen av de mest suksesfulle norske IT-bedriftene har opplevd å bli avvist av Innovasjon Norge i oppstartsfasen. De sier selv at deres suksess var på tross av og ikke på grunn av offentlig støtte. – Det er grunn til å stille spørsmål om hvor mange suksessbedrifter som har gått tapt på grunn av denne politikken, sier Bjercke. Han viser blant annet til en studie fra EU som viser at IKT-næringen representerer 5 prosent av BNP, men driver 25 prosent av veksten og hele 40 prosent av produktivitetsveksten i Europa. – IKT-næringen er viktig i seg selv, men IT er også nøkkelen til innovasjoner i andre næringer og offentlig sektor, avslutter Bjercke.