–Vi støtter forslaget om redusert selskapsskatt. Den digitale tidsalder trenger nye, store investeringer i fastlands-bedriftene. Bare det å sikre alle bredbånd med tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet kan kreve over 25 milliarder i nye investeringer. Da må vi gjøre investeringer mer lønnsomme etter skatt. Redusert selskapsskatt er den enkleste og sikreste måten å gjøre det på, sier IKT-Norges sjeføkonom, Roger Schjerva.

Organisasjonen er høringsinstans og sender i dag sitt svar til Finansdepartementet om forslagene fra Scheel-utvalget.IKT-Norge kommenterte utvalgets presentasjon samme dag slik: –Svært viktig å redusere selskapsskatten. Utvalget foreslår å redusere selskapsskatten fra 27 til 20 prosent. Det gir isolert sett en skattelette på 17, 5 milliarder, samtidig strammes rentefradraget inn med 2,5 milliarder.

–Et land med et så høyt kostnadsnivå og en så rik stat som Norge, burde kunne tilby virksomhetene en konkurransedyktig selskapsbeskatning. Utvalget har klart å finne grunnoppskriften på hvordan vi kan få det til i praksis. Det er viktig at den reduseres helt ned til 20 prosent. Det er ikke mer enn det som må til for å være omlag på gjennomsnittet i Norden, sier Schjerva.

Utvalget har også forslag for å unngå at det norske skattegrunnlaget blir smalere, blant annet gjennom overskuddsflytting.

Bør vurdere nordisk prosjekt

–Et smalere skattegrunnlag er en trussel mot verdiskapning fordi det kan presse fram urimelig høye skattesatser på det gjenstående skattegrunnlaget. Den digitale økonomien kan forsterke utfordringen ved flernasjonale selskapers overskuddsflytting. At tjenester kan selges i det norske markedet uten fysisk tilstedeværelse kan gjøre at skatteplikt ikke oppstår eller lett kan unndras. Dette gir en konkurranseulempe for selskaper som selger tjenester over nett og er lokalisert i Norge. Gjennom internasjonalt samarbeid kan en utvide retten til å kunne beskatte utenlandsk virksomhet i Norge. Finansdepartementet bør vurdere et eget nordisk prosjekt siden Norden er den mest “digitale modne” regionen i verden, foreslår Schjerva.

Utvalget har mange forslag, og IKT-Norge er ikke positive til alt.

–Vi er mest negative til at utvalget foreslår en betydelig økning i beskatning av eierinntekter. Det er et tilbakeskritt som kan motvirke de positive effektene av redusert selskapsskatt, sier Schjerva.

Støtter slutt på skattediskriminering av næring

IKT-Norge trekker også fram utvalgets forslag om større likhet i beskatning av eiendom og annen næringsvirksomhet.

–Nå har vi enda et ekspertutvalg som påpeker at vi vil få en klar positiv samfunnsøkonomisk effekt av å slutte å skattediskriminere næringsinvesteringer i forhold til eiendomsinvesteringer. Vi opplever at investorer sier de kunne ha finansiert flere av våre IT-gründere om det bare ikke hadde vært så superlønnsomt å heller plassere seg i eiendom, sier Schjerva.

IKT-Norges gir også varm støtte til utvalgets forslag om å innføre obligatorisk elektronisk innlevering av selvangivelse for selskaper.

Hele høringsuttalelsen kan leses her (PDF)

Besøk Scheel-utvalgets rapport på FINs hjemmesider