Tirsdag denne uken la Riksrevisjonen frem sin vurdering av digitale kommunale tjenester. Rapporten er klinkende klar – kommunene klarer ikke levere på det vedtatte digitale førstevalget. En slik knusende rapport er helt i tråd med vårt inntrykk og våre anbefalinger, skriver Heidi Austlid, IKT-Norge i Computerworld.

Kommentaren er publisert i Computerworld 15.01.2016

Knusende rapport

Tirsdag denne uken la Riksrevisjonen frem sin vurdering av digitale kommunale tjenester. Rapporten er klinkende klar – kommunene klarer ikke levere på det vedtatte digitale førstevalget. Riksrevisjonen påpekte også mangel på koordinering virkemidler fra stat til kommune. De anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet å ta et sterkere nasjonalt ansvar for å samordne IKT-politikken i hele offentlig sektor slik at offentlige digitale tjenester kan fremstå som helhetlige for innbyggere og næringsliv. En slik knusende rapport er helt i tråd med vårt inntrykk og våre anbefalinger. Derfor er dette en gavepakke til å få fart på digitalisering i offentlig sektor. Staten som må ta styring for å sikre at det blir fart, og de må ta styring for å sørge for at det lages systemer som tar i bruk fellestjenestene.

Rapporten er klinkende klar

Digital sinke

Norge er, sammenlignet med andre land, en digital sinke. Riktignok skjer det viktige digitaliseringsprosjekter i både stat og kommune, men vi har ikke evnet å hverken gjøre det totale tjenestetilbudet bedre for innbyggerne eller en mer effektiv offentlig sektor. Det er vår styringsstruktur, eller tolkningen av den, som er vårt største digitale hinder og gjør at digitaliseringsarbeidet blir et enormt lappeteppe. Det er derfor viktig at vi tar diskusjonen om når lokal selvråderett gir merverdi og når det er et hinder. IKT-Norges kartlegginger av kommunenes hindre for digitalisering (2014) viser at 9 av 10 kommuner vil ha statlig styring i digitaliseringsarbeidet, og 9 av 10 vil ha felles offentlige løsninger for stat og kommune. Det samme bildet gjenspeiles i andre kartlegginger, deriblant en Evry utførte høsten 2015. Den viste at 2 av 3 tjenester ikke er digitalisert. Når vi vet at hver kommune skal levere 200 obligatoriske tjenester er det alarmerende.

Gavepakke til å få fart på digitalisering i offentlig sektor.

Digitalisering

Digitalisering er et viktig virkemiddel for store endringer i offentlig sektor. Regjeringen har varslet viktige og omfattende endringer i offentlig forvaltning og i kommunestrukturen. Digitalisering av offentlig sektor både kan få disse endringene til å gli lettere og sørge for at en klarer å hente ut effektiviseringsgevinstene både i bakenforliggende strukturer og ikke minst i det servicetilbudet kommunene skal gi innbyggerne.
Offentlig sektor må tenke dobbelt i digitaliseringsarbeidet – det skal både gi en smartere og sømløs forvaltning, og ikke minst gi en enklere offentlig sektor for innbygggere og næringsliv gjennom digital selvbetjening. Dette gir både lavere administrative kostnader og mer fornøyde brukere. Eksempelvis har skatteetaten gradvis redusert antall ansatte de siste 18 år, samtidig som etatens brukerundersøkelser viser økende tilfredshet .

Offentlig sektor må tenke dobbelt i digitaliseringsarbeidet

Digitalisering gjør det mulig å gi hver enkelt innbygger tjenester tilpasset livssituasjon, men det forutsetter at hele offentlig sektor har brukeren i sentrum. Målet må være at innbyggerne ikke trenger å oppsøke offentlig sektor og finne ut av ting selv, men at offentlige tjenester tilbys som pushtjenester. Et slikt målbilde kan kun realiseres ved felles styring av digitaliseringsarbeidet slik Riksrevisjonen anbefaler.