Per Morten Hoff
Per Morten Hoff

Det er lite tvil om at Post og Teletilsynets (PT) sjef Willy Jensen lenge har opptrådt i fri dressur. Det er alltid underholdene å høre på Willy og han er en mann med meningers mot. Det skal han så absolutt ha.

Men det har slått meg stadig oftere at PT nå synes å være mer et synesorgan, enn et organ som skal regulere konkurransen på det norske telemarkedet. IKT-Norge, som er interesseorganisasjonen til telekomselskapene, er mektig lei av måten Willy Jensen omtaler norsk telekom-næring på. I Dagens næringsliv for litt tid siden karakteriserte han termineringsprisregimet som «legalisert tyveri». Tidligere har han omtalt navngitte selskaper som «skurker og som uetiske», fordi de har kjempet for terminering.

Det er totalt useriøst å kalle termineringsprisregimet for tyveri, når dette er et system Post- og teletilsynet har etablert for å fremme konkurransen i markedet. Selskapene opererer kun innenfor de regler Willy Jensen selv har designet og forvalter. Jensen kan like eller mislike regelverket, men å karakterisere teleoperatører på denne måten er å tråkke langt over grensen. Selskaper som har fått sitt pass påskrevet driver norsk kunnskapsøkonomis viktigste infrastruktur.

Bryter ned respekt

Denne type uttalelser er kun egnet til å bryte ned næringens omdømme, og det totalt uten grunn. Jensens språkbruk og offentlige synsing er etter min mening med på å bryte ned respekten til PT. Ærlig talt skylder han norske telekomselskaper en uforbeholden unnskyldning.

Nå er det mange synspunkter på terminering, og de er stort sett farget av hvilken posisjon man er i. At noen selskaper roper høyt på terminering, mens andre roper høyt imot, har jeg full forståelse for. Det enkelte selskap skal selvsagt sørge for å ivareta sine rammebetingelser og sin bunnlinje på en best mulig måte.

Jeg har ikke tenkt å gå inn i selve termineringsdiskusjonen, men kan bare slå fast at «where you sit, depends om where you stand». Det besynderlige i denne saken er at Jensen som leder for tilsynsorganet PT har kastet seg inn i debatten. Det synes jeg er uheldig, og særlig med bakgrunn i måten det blir gjort på. Offentlige tilsyn skal nettopp føre tilsyn, og ikke være aktør i en debatt med mange og kompliserte interessenter. Med sin flagging har PT satt seg selv i fare for å bli inhabile i denne saken.

Flere oppgaver

Det er også med en viss grad av forundring vi gjennom de siste årene har sett at PT har tilegnet seg stadig flere oppgaver som har lite eller ingenting med tilsynsrollen å gjøre.

Selvsagt er det bra at noen fra tid til annen tar ballen, men siden PT i hovedsak blir finansiert av telekom-aktørene, er det på sin plass å se på hvilke hatter og roller PT har og bør ha.

Skal de drive med sikkerhet, når andre gjør det? Skal de lage bredbånds-speedometer når andre aktører gjør det? Skal de engasjere seg i forbrukersaker når Forbrukermyndighetene gjør det, og så videre. Jeg sier ikke det er galt, men fra bransjehold kan vi slå fast at regningen som betales til PT av operatørene er ganske frisk, og det nå er på tide å foreta en forvaltingsrevisjon av virksomheten.

Revisjon

På vegne av bransjen vil IKT-Norge anmode Riksrevisjonen om å foreta en slik revisjon. Vi vil ha svar på om pengene blir brukt i henhold til intensjonene som er gitt for PT. Kanskje er det også nødvendig med en grenseoppgang mellom Konkurransetilsynet, PT og Forbrukermyndighetene.

Oppsiktsvekkende nok var det i forrige uke offentlig uenighet mellom PT og Konkurransetilsynet om konkurransesituasjonen på mobilmarkedet. Willy Jensen er kjent for å slå hardt tilbake, og det er han hjertelig velkommen til å gjøre. En åpen diskusjon er bra og jeg hilser den velkommen, men det går noen grenser når man har en offentlig tilsynsrolle.

Tilsynsrollen må gå foran synse-, mene- og underholdningsrollen. Og ser ikke Willy Jensen dette selv er det kanskje på tide at noen andre sier fra. At vi ønsker en revisjon er ingen hevnaksjon mot PT. IKT-Norge har et godt forhold til tilsynet, men vi har også medlemmer som finansierer gildet. Da er det vår plikt å få rede på om PT virkelig driver med de skal gjøre.