Forrige uke arrangerte IKT-Norge årskonferansen NEO2016 – om omstilling og vekst. Oljeinntektene flater ut og vi trenger flere bein å stå på. Vi må omskape arbeidsplasser og vi må skape arbeidsplasser.

Opprinnelig publisert i Finansavisen 18. april 2016

Smart bruk av teknologi er nøkkelen til å lykkes med både omstilling og vekst.
Digitalisering må til for å øke norsk produktivitet, og vil være motoren for en vellykket omstilling av nærings- og arbeidsliv, bedre offentlige tjenester og en mer dynamisk, effektiv offentlig sektor. Samtidig er Norges fremste muligheter for vekst og utvikling av nytt næringsliv innen digitale næringer, og der teknologi krysser tradisjonell industri og skaper helt nye vekstmuligheter.

Digitaliserte næringer og produktivitet

Digitalisering, både av eksisterende industri og som kjerne i de nye bedriftene som skapes, vil være en hoveddrivkraft for norsk økonomi fremover. Hvordan vi legger til rette for overgang til en digital økonomi vil derfor være avgjørende for norsk verdiskaping, produktivitet og konkurranseevne. Allerede nå ser vi en sterk vekst i nye techselskaper, men fra dagens gründerfokus må vi få vekstselskaper.

Det er en klar sammenheng mellom hvor digitaliserte næringer er og produktivitet. Det betyr at vi kan hente produksjon hjem, og med det skape flere arbeidsplasser. Alt som kan digitaliseres må digitaliseres. Teknologitrender og teknologiutvikling gir muligheter for realisering av nye effektive prosesser, tjenester og produkter. Det vil snu opp ned på bransjer og markeder. Technæringene er nøkkelen til at Norge skal lykkes.

Arbeidsmarkedet vil snus på hodet

Arbeidsmarkedet vil også snus på hodet, og som 18-år gamle Maiuran Logan fra selskapet Ediphy sa på NEO2016 “morgendagens arbeidsgivere må jakte meg – og må bli langt mer attraktive for enkeltindividet”. Freelancerne vil ha en avgjørende betydning for næringslivets innovasjonstakten i næringsliv og offentlig sektor. Teknologi skaper fleksibilitet, og morgendagens arbeidstakere vil være krevende. De tar ansvar for egen framtid.

Vi står der vi står – på startstreken for omstilling i næringsliv, industri og offentlig sektor. Prosessen blir neppe enkel, men teknologien er vår gode venn. Mange vil miste jobben som resultat av automatisering, men arbeidsplasser vil også skapes. Omstilling vil kreve rett kompetanse på rett plass. I dag vet vi at norske bedrifter og ledere mangler digital kompetanse for å ta ut digitaliseringspotensialet.

IKT-Norge har derfor kommet med 9 bud for å lykkes:

1. Konkurransedyktig skatt

Selskapsskatten må settes ned til 20 prosent for å stimulere til nye, digitale investeringer i hele norsk næringsliv. Opsjonsbeskatningen må endres slik at den sterkere virker som incentiv for ansatte i startups uten samme lønnsevne som etablerte selskaper.

2. Send ledere på digitaliseringsskolen

Vi ønsker et digitalt kompetanseløft for ledere. I en rapport fra Siemens viser det seg at syv av ti ledere mener at digitalisering er avgjørende for å være konkurransedyktig om fem år. Likevel er det kun en tredjedel som i stor grad eller i svært stor grad har tilstrekkelige planer og strategier for digitalisering i egen bedrift. De mangler kunnskap og kapasitet.

3. Send politikere og embetsverk på digitaliseringsskolen

Offentlig sektor legger rammer for utviklingen i privat sektor, lover og regler må fornyes, virkemiddelapparat videreutvikles. For å lykkes med digitaliseringen er vi avhengig av kompetente offentlige ledere med strategisk innsikt i hva digitalisieringen betyr og hvilke endringer den fører med seg.

4. Digital kompetanse i alle utdanninger

Teknologi gjør kunnskap mer tilgjengelig, samtidig som den endrer, utfordrer og forbedrer måtene vi lærer på. Digitale metoder, verktøy og proseser må være integrert i all læring, i alle utdanningsprogram.

5. Ekom avgjørende for vellykket digitalisering

Mer og bedre bruk av ekomtjenester er en forutsetning for å lykkes med digitalisering av Norge. Norsk politikk og regulering må legge tilrette for effektiv bygging og fornying av infrastruktur. IKT-Norge forventer fokus på sikre og robuste nettverk i alle ledd i hele landet.

6. Offentlige anbud må tilpasses startups

Offentlige anbud slik de i dag rigges, er gründerfientlige og utestenger ofte små selskaper fra å konkurrere om offentlige kontrakter. Mindre selskaper må få reell mulighet til å konkurrere.

7. Gi internasjonale startups gründervisa

IKT-Norge ønsker gründervisa for entreprenører utenfor EØS som vil starte selskap i Norge. Storbritannia har en modell for dette.

8. Koding innføres som valgfag i skolen

Grunnleggende kompetanse i koding må inn i skolen og brukes som metode i alle relevante fag. Dette er viktig for å gi dagens unge grunnleggende forståelse for hvordan samfunnet fungerer. Koding gir verdifull kompetanse i kommunikasjon og problemløsning. Samtidig er det viktig å motivere unge til senere teknologistudier og gode teknologiskapere.

9. Flere IT-studieplasser

I 2015 kom kun 10% av søkerne inn på IT-studier. Kun en av nødvendig fire IT-stillinger vil være besatt i 2030 om ikke flere IT-utdannes. IKT-Norge forventer flere IT-studieplasser og samarbeid mellom industri og utdanningsinstitusjoner på etterutdanning.