hoffIKT-Norge gir avtroppende regjering ros for digitaliseringsprofilen i budsjettforslaget. Det er store digitaliseringsmidler som nå foreslås, men vi savner et overordnet grep for å styre digitaliseringen i hele offentlig sektor. Regjeringen glemmer og neglisjerer digitaliseringsarbeidet i kommunene, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

IKT-Norge er positivt overrasket over at regjeringen nå leverer et nasjonalt ID-kort. –ID-kortet er et viktig tiltak for å gi alle innbyggere gode og trygge tjenester, sier Hoff.

IKT-Norge forventer at den økte bevilgningen til Altinn også gjør løsningen tilgjengelig for norske kommuner. –Kommunene må kobles på Altinn og få bruke alle felles løsninger som staten utvikler. Det vil spare kommunene for milliarder og gi bedre innbyggertjenester, sier Hoff.

Regjeringen bevilger 334 millioner til helse- og velferdsteknologi. IKT-Norge mener dette vitner om gode intensjoner, men manglende forståelse for hvor store oppgavene i helsesektoren er. Det er naivt å tro at 34 millioner er nok til å gi trygge rammer for velferdsteknologi. IKT-Norge mener 500 millioner fordelt over 4 år må være et minimum. –At det bevilges 50 millioner til selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no er veldig positivt, og viser vei for en brukertilpasset helsesektor, sier Hoff.

–200 millioner til IKT i politiet er positivt, men viser at det kostbare nødnettet, budsjettert til flere milliarder, ikke løser de oppgaver det var tiltenkt nemlig å gi politi og øvrige nødetater sikker datakommunikasjon, sier Hoff.

IKT-Norge er svært skuffet over at regjeringen ikke styrker lærernes digitale kompetanse og heller ikke viser en satsing på IKT og utdanning. –Det er pinlig at regjeringen ikke prioriterer digital kompetanse for morgendagens kunnskapsarbeidere. En trist sorti for kunnskapsministeren, sier Hoff.

IKT, som nå er utpekt som hovedsatsingsområde, synliggjøres ikke i styrkingen av næringsrettet forskning. Bevilgningene øker med 38 millioner, men vi finner det merkelig at regjeringen da velger å stimulere overopphetede næringer som eksempelvis offshore-næringen (Maroff-programmet). –Vi forventer en styrking av IKT-forskning, sier Hoff.

25 millioner til frigivelse av kartdata er ikke nok til å innfri regjeringens løfter. –Klattingen med frigivelse av kartdata er utilfredsstillende. Norge må nå frigi alle kartdata en gang for alle slik man har gjort med andre offentlige datasett, sier Hoff.

Forenkling av ekomtjenester og sjablongregelen for beskatning av arbeidsgiverfinansierte elektroniske tjenester er interessant. –Forenklingen er positiv, men for de som bare har betalt mobiltelefon er summen fremdeles hårreisende høy. Pris på telefon og tjenester har falt dramatisk siden mobilskatten ble innført. Dette er ikke justert i forhold til forenklingen, sier Hoff.