Norge står foran et teknologisk skifte i helse- og omsorgssektoren. Ny teknologi vil bedre vårt felles helsetilbud. Det vi gi pasienten mer trygghet. De ansatte vil få enklere arbeidsdager med mer tid til nødvendig omsorg og helsehjelp. Dagens og morgendagens helsepersonell må derfor sikres digital kompetanse og gjøres trygge i bruken av digitalt utstyr.

Kronikken ble opprinnelig publisert i Finansavisen 31. oktober 2016.

14875330 10157829486950651 668106789 n 670x503

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå vil det i 2030 være et underskudd på 32 000 ansatte i helsesektoren. Det vil si at omtrent hver tredje ungdom må utdanne seg innen helse- og omsorgsektoren for å dekke opp mangelen på helsepersonell. Det vil ikke være mulig å utdanne så mange. Behovet for mer arbeidskraft kan dempes med en digitalisert helsetjeneste. Regjeringen må derfor innføre digital kompetanse i helseutdanninger og i all etter,- og videreutdanning i helse- og omsorgssektoren.

Ny teknologi endrer rollene i det tradisjonelle helsevesenet. Vi får digitale pasientjournaler som gjør at helsepersonell får effektiv tilgang til informasjon når de trenger det. Vi får mobile arbeidsflater som hjelper til på ansattes hjemmebesøk. Med sensorer, monitorering og kommunikasjon vil vi kunne flytte personer raskere fra sykehuset, til sitt hjem. Pasienter kan utstyres med måleinstrumenter som sender data tilbake til sykehuset og selv utføre enkelte tester. E-konsultasjoner vil kunne gjennomføres digitalt og spare reise- og ventetid. Nye målemetoder og andre tekniske løsninger vil gjøre pasienten til mer aktive deltagere i egne liv. På den måten vil de kunne påvirke og ta mer ansvar over helse- og livssituasjon i egne omgivelser.

Sammenlignet med andre deler av samfunnet fremstår store deler av helsevesenet som digitale sinker. Dagens unge har vokst opp i en digital verden. Likevel går de ut av utdannelsesløpet uten tilstrekkelig kompetanse om hvordan det er å jobbe i en fremtidig digital helsesektor. Lege- og sykepleierutdanningen er i dag ikke rettet mot et fremtidig digitalt helsesystem. For å gjennomføre god digitalisering må leger og sykepleiere engasjere seg og være med å definere endringsprosessene. Det norske helsevesenets IKT-kompetanse må derfor styrkes.

Digitalisering av helsevesenet vil gi helsepersonell nye muligheter, men også nye utfordringer. De som jobber i helsesektoren fra kommunehelsetjenesten til statlige sykehus, må ha innsikt i digitale prosesser, personvern og datainnsamling, og forstå konsekvensene av bruk av digitale flater og mobil kommunikasjon i behandlingsøyemed. Det skorter ikke på helsefaglig kompetanse hos våre dyktige leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Men den norske velferdsstaten er avhengig av at helsepersonell får digitalisering og teknologiforståelse i fagkretsen. Pasienter, pårørende og kolleger – alle trenger helsepersonell med digital kompetanse. De skal  møte innbyggernes behov og forventninger.

For å lykkes med håndtering av fremtidige helseutfordringer og i større grad kunne forebygge sykdommer fremfor å behandle dem i etterkant, må vi sette helse-Norge i stand til å kunne benytte og lykkes med balansen mellom personvern og big data.

Vi har det beste grunnlaget for å gi morgendagens helsepersonell en god utdanning. Nå er det på tide at vi bruker dette grunnlaget for å sikre økt IKT-kompetanse i helsevesenet.