12. april går NEO2016 – IKT-Norges Årskonferanse av stabelen, et heldagsarrangement med over 15 foredragsholdere! I den forbindelse har vi intervjuet noen av de som skal stå på scenen, og spurt hvordan de ser for seg at Norge skal takle den omstillingen vi står i nå. 

Tredje foredragsholder ut er Mårten Blix, forfatter av The economy and digitalization – opportunities and challenges, som skal snakke under innledningen!

Mårten Blix
Mårten Blix

Heisann, Mårten! Hva skal du snakke om under årets NEO?

Jag kommer tala om hur digitaliseringen påverkar ekonomin och arbetsmarknaden. Jag menar att det är en bred förändring och att många institutioner och företag behöver anpassa sig.

Idag står vi naturligtvis inte inför lika dramatiska utmaningar som under den industriella revolutionen. Men den moderna motsvarigheten är jobbpolarisering och en krympande medelklass, som dokumenterats i många OECD-länder.

Jobbpolariseringen på arbetsmarknaden kommer sannolikt att fortsätta i OECD-länderna. Men kraften i utvecklingen kommer bero på vad beslutsfattarna gör. Om reaktionerna blir protektionistiska, och underminerar digitaliseringens fördelar, kommer jobb- och lönepolariseringen sannolikt att bli betydligt mer omfattande. Löneskillnaderna kan med andra ord komma att öka, i synnerhet eftersom ökningen av antalet nya arbetstillfällen kommer att bli långsammare om de regelverk som utvecklats för den analoga världen inte uppdateras så att de tar hänsyn till de nya mekanismer och möjligheter som digitaliseringen medför. Det är särskilt viktigt att minska osäkerheten i utformningen av regelverk för att inte hämma investeringar i onödan.

Ett sätt att sammanfatta utmaningen blir därför att sikta på en politik som bidrar till att tillgodogöra sig produktivitetstillväxten från digitaliseringen med så få nackdelar för välfärden som möjligt, dvs. att säkerställa en generell välståndsökning i vilken en så stor andel av befolkningen som möjligt får ta del. Än så länge har många länder inte tagit utmaningarna tillräckligt allvarligt och riskerna för negativa återverkningar på arbetsmarknaden har ökat.

Ett sätt att förstå vilka policyutmaningar man står inför är att värdera den kunskap som finns kring utsikterna för automatisering av jobb. Drivkraften för sådan automatisering är stark och kommer av en vilja att förbättra produkter och tjänster – att göra saker och ting bättre. Den drivkraften förstärks nu av att befolkningen åldras snabbt i många OECD-länder. Biltillverkarna i Tyskland har redan problem med brist på arbetskraft i produktionen, vilket ökar behovet av att automatisera arbetsuppgifter och förbättra arbetsförhållandena för äldre personer så att de kan förlänga sitt yrkesliv. Inom vissa sektorer eller regioner kan bristen på yrkesutbildad arbetskraft vara stor medan det finns ett överskott på okvalificerad arbetskraft på andra områden.

Et godt og utfyllende svar, takk for det! Men, hva mener du er viktig for å skape nye områder for vekst i Norge?

Det finns ett antal policyåtgärder som skulle underlätta en smidigare anpassning på arbetsmarknaden och bidra till att man tillgodogör sig fördelarna med digitaliseringen:

  • Att ta ut lägre skatt på (mänskligt) arbete. Hög skatt på arbete stärker det redan starka incitamentet att automatisera arbetsuppgifter ytterligare. Skatteavdragen för hushållstjänster spelar en viktig roll i detta sammanhang.
  • Att minska osäkerheten kring de regler som påverkar delningsekonomin. Det ger flexibla möjligheter till justeringar och lägre risk för högre strukturell arbetslöshet.
  • Att skapa större möjligheter för livslångt lärande. Ett längre yrkesliv och snabba tekniska förändringar ökar risken att vissa kompetenser tidigare passerar ”bäst före datum”. Uppdatering av yrkeskompetens kommer att bli av stor betydelse för att minska risken för ofördelaktiga framtidsutsikter på arbetsmarknaden.
  • Att minska skillnaderna i socialförsäkringsskydd mellan anställda och egenföretagare.
  • Att införa principer för reglering av den digitala ekonomin som kan användas till att snabba upp reformerna på många skilda områden, och därmed minska behovet av att utarbeta särskilda regler för varje område. Detta kräver ett nära, smidigt och kontinuerligt samarbete mellan jurister och ekonomer. Får vi inte det, kan den låga produktivitetstillväxten bli seglivad och demografins och statsskuldens makroekonomiska motvindar fortsätta att dämpa tillväxten.

Hvilke debatter ønsker du at NEO2016 setter på agendaen, evt. viderefører – og hvorfor?

De policyåtgärder som diskuteras ovan är alla viktiga på sikt men det bästa vore att börja med “low-hanging fruit” och underlätta för delningsekonomin att växa fram. Digitala företag borde inte utan vidare tvingas in i analoga ramar. Myndigheterna borde förenkla regelverken och utnyttja tekniken för att göra det lättare att betala skatt även för företag.

 

Takk for praten, vi gleder oss til å høre mer fra deg 12. april på NEO2016!