– Norge i dag står overfor enorme utfordringer og skal omskape og skape arbeidsplasser. Digitalisering er nøkkelen til den omstillingen vi må ta fatt på, men norske bedrifter mangler kompetanse og kapasitet for å ta ut potensialet digitalisering innehar. Dette er en stor utfordring, sier Heidi Austlid, administrerende direktør IKT-Norge.

Hvor skal veksten vi trenger for å sikre velferdssamfunnet komme fra? Hvor er det viktigst å satse for at omstillingen skal lykkes? Hvilke kompetanse mangler vi, og hvordan kan IKT bidra til økt produktivitet?   IKT-Norges årskonferanse NEO2016 setter fokus på omstilling, vekst og fremtidens arbeidstakere.


9 bud for å få Norge til å lykkes

1. Konkurransedyktig skatt

Selskapsskatten må settes ned til 20 prosent for å stimulere til nye, (digitale) investeringer i hele norsk næringsliv. Opsjonsbeskatningen må endres slik at den sterkere virker som incentiv for ansatte i startups uten samme lønnsevne som etablerte selskaper

 

2. Send ledere på digitaliseringsskolen

Vi ønsker et digitalt kompetanseløft for ledere. I en rapport fra Siemens viser det seg at syv av ti ledere mener at digitalisering er avgjørende for å være konkurransedyktig om fem år. Likevel er det kun en tredjedel som i stor grad eller i svært stor grad har tilstrekkelige planer og strategier for digitalisering i egen bedrift. De mangler kunnskap og kapasitet. IKT-Norge vil ha digitaliseringsskole for ledere.

 

3. Send politikere og embetsverk på digitaliseringsskolen

Offentlig sektor legger rammer for utviklingen i privat sektor, lover og regler må fornyes, virkemiddelapparat videreutvikles. I tillegg er offentlig sektor en stor kunde.  For å lykkes med digitaliseringen er vi avhengig av kompetente offentlige ledere med strategisk innsikt i hva digitalisieringen betyr og hvilke endringer den fører med seg. Skal vi lykkes i å bygge opp en større norsk IKT-næring med sterkere evne til å eksportere løsninger må også de offentlige beslutningstakerne ha bedre kompetanse. IKT-Norge vil sende politikere og embetsverk på digitaliseringsskole.

 

4. Digital kompetanse i alle utdanninger

Teknologi gjør kunnskap mer tilgjengelig, samtidig som den endrer, utfordrer og forbedrer måtene vi lærer på. IKT-Norge mener digitale metoder, verktøy og proseser må være integrert i all læring, i alle utdanningsprogram.

 

5. Ekom avgjørende for vellykket digitalisering

Mer og bedre bruk av ekomtjenester er en forutsetning for å lykkes med digitalisering av Norge. Norsk politikk og regulering må legge tilrette for effektiv bygging og fornying av infrastruktur. IKT-Norge forventer fokus på sikre og robuste nettverk i alle ledd i hele landet.

 

6. Offentlige anbud må tilpasses startups

Offentlige anbud slik de i dag rigges, er gründerfientlige og utestenger ofte små selskaper fra å konkurrere om offentlige kontrakter. IKT-Norge forventer at offentlige anbud gir mindre selskaper en bedre mulighet til å konkurrere.

 

7. Gi internasjonale startups gründervisa

IKT-Norge ønsker gründervisa for entreprenører utenfor EØS som vil starte selskap i Norge. Storbritannia har en modell for dette.

 

8. Koding innføres som valgfag i skolen

Grunnleggende kompetanse i koding må inn i skolen og brukes som metode i alle relevante fag. Dette er viktig for å gi dagens unge grunnleggende forståelse for hvordan samfunnet fungerer. Koding gir verdifull kompetanse i kommunikasjon og problemløsning. Samtidig er det viktig å motivere unge til senere teknologistudier og gode teknologiskapere.

 

9. Flere IT-studieplasser

I 2015 kom kun 10% av søkerne inn på IT-studier.  Kun en av nødvendig fire IT-stillinger vil være besatt i 2030 om  ikke flere IT-utdannes. IKT-Norge forventer flere IT-studieplasser og samarbeid mellom industri og utdanningsinstitusjoner på etterutdanning.
Kontakt