IKT-Norge har over lang tid engasjert seg sterkt i arbeidet for å få reformert regelverket for hvordan offentlig sektor i Norge skal handle varer og tjenester fra privat sektor.

Nå ser det ut til at arbeidet bærer frukter, og anbudsreglene er igjen i støpeskjeen. Dette skrev IKT-Norge i et nyhetsbrev 15. august:

«Det skjer viktige ting. IKT-Norge har i mer enn ti år drevet en meget omfattende kamp for å få endret og revidert det vi har ment er svært urimelige og ubalanserte vilkår i Statens Standardavtaler (SSA). Noe er blitt bedre etter diverse revisjoner, men fortsatt ligger SSA som en svøpe om vår næring. Vilkårene er så tøffe at mange bedrifter lar være å delta i store offentlige anbud. Vi har fått to statsråder til å tale vår sak, og endelig ser det ut til å skje ting:

Difi inviterer nå IKT-Norge til å starte forhandlinger om nye SSA-avtaler slik at de kan bli i tråd med innkjøpsdirektivet, dvs. at de skal være balanserte og fremforhandlede. Dette er en milepæl for IKT-Norge.»

Videre:
«Oslo Kommune har vært en tøff forhandlingspart. Også her er det opprettet en meget god dialog. Politisk ledelse har tatt grep, og erfarne ringrever som Arild Sundberg ønsker å invitere våre medlemmer til dialog. I høst vil det bli avholdt en konkret workshop med den hensikt å få innspill til hvordan de kan gjøre sine innkjøp bedre smartere og mindre byråkratisk og mer balanserte.

Det vil også bli et infomøte i regi av IKT-Norge og Oslo kommune hvor kommunen vil fortelle om sine fremtidige planer når det gjelder digitalisering og innkjøp. Oslo står foran en enorm satsing på IKT, og dette vil by på svært spennende prosjekter for våre medlemmer. At kommunen nå er villig til å tenke nytt, og ikke minst at de ser at de trolig har tatt litt for mye “Møllers tran” når det gjelder avtaleverk og anbudspraksis, gjør at vi er optimister på vegne av våre medlemmer.»

Så kom også Abelia på banen med et innlegg i Finansavisen av adm.dir Håkon Haugli og fagsjef offentlige anskaffelser i Abelia Tore Frellumstad, som også er representert i Standard Norges Sektorstyre IKT 18. august:

Difis dobbeltrolle

Utdrag:

«Hvorfor skal Difi ha en standardiseringsrolle når det allerede finnes en organisasjon som Standard Norge? Difi kommer i en uheldig dobbeltrolle. Nye standardavtaler må utvikles av partene i fellesskap.»

 

Difi svarte på dette på egen blogg 25. august:

Søkt kritikk av statlige standardavtaler

Utdrag:

«Difi gir staten veiledning om blant annet IKT-kontrakter, og utarbeider i den forbindelse kontraktsvilkår som passer for ulike typer IKT-anskaffelser. Standard Norge har en annen oppgave. De utarbeider standardkontrakter (Norsk Standard) som er fremforhandlet av partene innenfor bestemte bransjer.»

 

IKT-Norge hadde også et svar på innlegget i Finansavisen samme dag:

Nå må næringen stå sammen

Utdrag:

«For fem år siden forsøkte vi via Standard Norge å starte et løp med en omforent avtale. Difi, DND og IKT-Norge deltok i dette arbeidet. Dette løpet strandet fordi kostnader og tidsperspektiv ble helt urealistisk. Dette har Abelia fått informasjon om. Å starte på en ny ørkenvandring når vi nå skal til forhandlingsbordet, synes merkelig.»

Helgemagasinet i DN hadde et stort featureoppslag om problematikken 29. august:

Harde bud (betalingsmur)

Utdrag:

«I vinter sendte næringsminister Monica Mæland et åpent brev til alle som drev med offentlige innkjøp. Budskapet: Slapp av. Benytt fleksibiliteten som tross alt eksisterer i regelverket. Flere tror formaningen er forgjeves.

– Det nytter ikke å si «slapp av»! Kontrollregimet er blitt et mål i seg selv. Dermed har vi fått en sterk og vedvarende angst i befolkningen som gjør at vi sier: «Kanskje har jeg ikke gjort noe bra, men jeg har i hvert fall ikke gjort noe galt,» sier filosof Einar Øverenget.»

Dagens Næringsliv fulgte opp saken mandag 1. september:

– Skal ikke være mulig (betalingsmur)

Utdrag:

«Særlig får forhandlingsforbudet som trer inn ved anbudskonkurranser gjennomgå:

– DN dokumenterer hvordan fraværet av forhandlinger i anbudskonkurranser ofte har svært kostbare konsekvenser, sier Mæland.

Tidligere i år formanet statsråden innkjøpere om å benytte handlingsrommet i regelverket. Det regjeringsnedsatte Forenklingsutvalget mener at formaninger ikke er nok. Et forslag om at forhandlinger blir en valgfri del av alle konkurranser er ute på høring til 31. oktober. Reaksjoner DN har samlet inn fra tunge aktører som KS, Virke, LO og IKT Norge, viser at forslaget har bred støtte.

NHO krever derimot at forslaget skytes ned av Mæland, blant annet fordi det fjerner forutsigbarhet for leverandørene.»

IKT-Norge kommenterte dette samme dag:

Nye anbudregler nå!

Utdrag:

«– I 2013 fikk det offentlige i gjennomsnitt inn bare 1,6 tilbud i sine IKT-anskaffelser. Regelverket som skulle fremme økt konkurranse, har blitt sin egen verste fiende og hemmer konkurranse. Konkurransen må utvides til hvem som kan levere beste fremtidige løsning som dekker oppdragsgivers behov, ikke begrenses til hvem som kan levere lavest pris på gårsdagens løsning, sier Roger Schjerva, sjeføkonom i IKT-Norge.»

I Dagens Næringsliv 2. september ble NHO ytterligere konfrontert med sin holdning:

Alene i anbudsstormen (betalingsmur)

Utdrag:

«NHO ser ikke hvorfor det overrasker noen.
– Dette forslaget vil etter vår oppfatning ikke føre til forenkling, men mindre forutsigbarhet og dyrere anskaffelser. Derfor er det vanskelig å forstå næringsministerens sterke ordvalg, sier Petter H. Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.»

I samme avisutgave var IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff intervjuet:

– NHO sitter på matfatet

Utdrag:

«– Ingen oppdragsgiver er så genial at han eller hun på forhånd kan forutsi 100 prosent sikkert hvilken løsning som best vil dekke sitt behov. Forhandlingsforbudet virker drepende på innovasjon og nytenkning, sier Hoff.»

 

IKT-Norge ber om medlemmenes mening

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt Forenklingsutvalgets NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser på høring med frist 31. oktober. IKT-Norge leverer i denne forbindelse en egen høringsuttalelse, og tar fortsatt mot synspunkter fra medlemmer. Henvendelser om dette kan sendes post@ikt-norge.no.

Merk at denne høringen handler om forenkling og økt fleksibilitet av den særnorske delen av regelverket, det vil si anskaffelser under terskelverdiene, samt enkelte særlige tjenester, bl. a. utdannings-, helse- og sosialtjenester. Det skal være en egen høring om gjennomføring av de tre nye EU-direktivene på offentlige anskaffelser. Departementet sender snart ut et høringsbrev om disse. IKT-Norge vil også delta i denne høringen med innspill som favner videre enn forenkling.