IKT-Norge er en interesseorganisasjon for IT og telekomnæringen i Norge og representerer norske internettilbyderne (ISPer) som regelmessig blir kontaktet av forskjellige politietater i forbindelse med pågående etterforskninger.

En meget alvorlig kriminalsak er nå under etterforskning hvor tiltakene politiet søker å bruke setter bekjempelse av kriminalitet og trafficking på den ene siden og ytringsfrihet, informasjonfrihet og rettssikkerhet på den andre siden står opp mot hverandre. IKT-Norge, som alle andre, ønsker at politiet og rettsvesenet skal være godt rustet til å løse denne type saker, samtidig som de håndterer den kompliserte og viktige balansegangen.

– Når viktige samfunnhensyn og -verdier står opp mot hverandre er det hverken politiet, interesseorganisasjoner eller ISPene, men rettsvesenet som avgjør om noe eventuelt skal sensureres og hvem som eventuelt skal gjøre det sier direktør internett og nye medier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

Internettilbydere leverer tjenester som er sentrale i utøvelsen av ytringsfrihet, pressefrihet, informasjonsfrihet, varsling osv. Opplysningene som forvaltes om kunder gjør at bransjen finner det høyst nødvendig med en forutsigbar og sikker praksis rundt eventuell utlevering av data og/eller inngrep i tjenester som i varetar rettsikkerheten til både tjenstetilbyder og brukern/kunden av tjenestene.

– Norske internettilbydere er bevisst sitt samfunnsansvar og ønsker å bistå politiet med deres bekjempelse av kriminalitet samtidig som rettighetene til brukerne ivaretas sier Torgeir Waterhouse.

Den konkrete saken som er aktuell nå er en kjennelse om beslag i domener og nettsider som benyttes som markedskanal for prostitusjon. Saken illustrerer problematiske sider ved politiets håndtering av kontakt med og tiltak rettet mot internettleverandører, og vi er overbevist om det er mulig å finne gode løsninger for slike saker.

– Jeg er overbevist om at alle ønsker politiet skal etterforske og håndtere saker som denne så effektivt som mulig. Det betyr imidlertid ikke at vi kan se bort ifra grunnleggende rettsprinsipper som at nødvendige rettskjennelser må være på plass. IKT-Norge opplever det derfor som en spesiell situasjon at politiet i denne saken “pålegger” ISPene å blokkere tilgangen til domener med utgangspunkt i en kjennelse som omhandler helt andre grep sier Waterhouse.

Etter hva IKT-Norge erfarer har Norid som er ansvarlig for .no domener (nettadresser) bistått politet i tråd med kjennelsen. Det er bra, og er en korrekt fremgangsmåte. Leverandøren for det andre domenet i denne saken, et .com domene er et selskap i USA og er som ansvarlig tjenesteleverandør rett aktør til å bistå politiet med å ta beslag etter kjennelsen.

– IKT-Norge har vært i kontakt med leverandøren av .com domenet, og de sier de vil bistå det norske politiet med å ta beslag etter kjennelsen slik Norid har gjort med .no domenet i Norge, dersom de mottar en henvendelse fra norsk politi, sier Waterhouse.

Norske internettleverandører mottar hvert år godt over 300 000 henvendelser om blokkering og sensur av internett. Det er derfor avgjørnede at man opptrer prinsipielt korrekt i slike saker. Det er bred enighet i det norske samfunnet om at internett ikke skal sensureres. Dersom ISPer eller andre internettaktører skal iversette tiltak som begrenser brukernes tilgang til internett må det foreligge lov og dom.

– Det er avgjørende at både politiet og ISPene opptrer ansvarlig slik av vi sammen kan lykkes med å håndtere balansegangen mellom effektiv kriminalitetsbekjempelse og ivareta det åpne frie internett som en verdiøkende del av samfunnet sier Waterhouse.

IKT-Norge og ISPene har god erfaring med samarbeidet med Kripos om blant annet utarbeidelsen av et filter mot overgrepsbilder av barn på internett. Vi har nå bedt om møter med Politidirektoratet og Riksadvokaten for å diskutere rutiner, fremgangsmåter og praksis knyttet til politiets kontakt med norske internettleverandører. Bransjen opplever store variasjoner i hvordan dette fungerer i dag, noe som medfører store utfordringer for flere tjenesteleverandører og potensielt alle samfunnsaktørers frie bruk av internett.
– Vi håper Politidirektoratet og Riksadvokaten støtter vårt syn om at det er nødvendig med gode rutiner for politets fremgangmåter for kontakt med ISPene og at vi nå kan få på plass en god dialog slik at vi unngår uheldige saker som denne i fremtiden sier Waterhouse.

Se også IKT-Norges brev til politiet på vegne av norske ISPer om saken: Svar fra IKT-Norge ang pålegg om beslag av innhold

Kontakt om saken:

Torgeir Waterhouse: tw@ikt-norge.no / 41612096