Stort sett all internettrafikk mellom Norge og resten av verden rutes i dag via Sverige og en rekke norske virksomheter oppbevarer sine datalagre på svensk jord. I praksis  vil vårt naboland nå få fri innsikt i det meste av vår kommunikasjon med omverdenen og en rekke data om norske interesser. Etter IKT-Norges mening vil konsekvensene av denne nye svenske loven kunne være svært dramatiske for Norge både sikkerhetspolitisk og økonomisk. – Vi ser stadig flere eksempler på overvåkning av internett, EUs datalagringsdirektiv er kanskje det mest omfattende. Denne utviklingen er etter vår mening med på å true hele den tillitsmodellen internett er bygget på, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Eksempler på informasjon den svenske forsvaret kan få tilgang på:
· Det norske forsvarsdepartementet post til JSF i USA vedrørende forhandlinger om kjøp av jagerfly.
· Statoil Hydros post til utlandet om oljevirksomhet i Iran
· Stortingsrepresentanters kommunikasjon med Europaparlamentet i Brussel
· Norges representant i WADAs varsel om mistanke om doping av svenske idrettsutøvere.
· Norske selskapers oppkjøpsforsøk av svenske selskaper

IKT-Norge vil på det sterkeste oppfordre norske myndigheter til raskt å utrede hvilke konsekvenser denne nye svenske loven vil kunne få for Norge. Organisasjonen har i brev til utenriksministeren og samferdselsministeren også bedt myndighetene raskt vurdere hvordan norske interesser kan sikres når denne nye loven trår i kraft. Bruk av krypteringsteknologi, mulige alternative infrastrukturer som kan knytte Norge til internett via andre land og eventuelt en nasjonal oppfordring om å flytte norske datalagre ut av Sverige bør utredes.

For ytterligere informasjon eller kommentar kan du kontakte Hallstein Bjercke i IKT-Norge på mobil 93038742

Brev fra IKT-Norge til Utenriksminister og Samferdselsminister ligger her