Dette er ikke et budsjett som innfrir de løftene fra Soria Moria-erklæringen. Der ble det flagget både næringsvennlige tiltak, fokus på kunnskapssamfunnet, fornying av offentlig sektor og digital kompetanse til alle. – Målet i Soria Moria om at Norge skal bli en av de ”ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden”, speiles ikke i dette budsjettet. Det er skuffende at det ikke lages et budsjett som er tro mot egen erklæring, sier Hoff.

 

Vi blir FoU-sinke
Regjeringen ønsker å utsette målet om å bruke 3% av BNP på forskning til 2010. – Å reversere forskningsambisiøse mål vil gjøre Norge til en FoU-sinke i internasjonal sammenheng. Kuttet i UH-sektoren vil måtte føre til reduksjon av grunnforskning og fri forskning. Dette er ikke tiltak som stimulerer til reell innovasjon og nyskaping.

SMBene rammes
Innstramming i Skattefunn, ved kutt i timesats og antall timer som kan føres, gjør det mindre attraktivt å drive FoU-virksomhet i norsk næringsliv. Norsk IKT-næring er den næringen som i størst grad bruker slike midler i dag. I tillegg foreslår Regjeringen å øke formueskatten, noe som vil ramme gründere hardt. Disse må nå selge aksjer for å betale formueskatt. Dette svekker norsk eierskap, underskogen i norsk næringsliv og rammer småbedrifter svært hardt. Bedriftenes kostnader til langtidssykemeldte vil også være en hemsko.

Eldrebløffen
Regjeringen snakker varmt om at eldre skal stå lenger i arbeidslivet, da er det paradoksalt at det nå blir dyrere å ansette og beholde de over 62 år, spesielt med dagens mangel på kompetanse i arbeidslivet.

Bredbånd
Bredbåndsfond har vært et klart uttalt mål fra regjeringen. Det er i statsbudsjettet foreslått en bevilgning på 122 millioner kroner via Høykom til utbygging av bredbånd i distriktene. Dette  beløpet er på langt nær nok til å oppfylle løfte om bredbånd til alle i 2007. Denne posten er  bare en vekst under Høykom fra 99 mill til 122 mill, altså 23 mill kr mer enn i fjor. Men tidligere år har jo Høykom hatt over 100 mill til disp, så satsingen er ikke veldig revolusjonerende.Det er  trist at regjeringen nå ikke kan oppfylle sitt løfte om å gi bredbånd til alle. Skulle den målsettingen ha blitt nådd måtte posten ha vært på minimum 350 millioner kroner.

 Positive enkelttiltak
IKT-Norge vil likevel berømme Fornyingsministeren for tiltak knyttet til åpne standarder og åpen kildekode. Vi har positive forventninger knyttet til økningen av budsjettet til Min Side. – Vi håper dette betyr at Min Side prosjektet akselererer og at det nå opprettes kompetansesenter for fri programvare, sier Hoff.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Per Morten Hoff, generalsekretær 92022354

Eilert Hanoa, styreleder 92832905