IKT-Norge ønsker med dette sterkt å understreke overfor norske myndigheter at CII-direktivet er meget viktig for IKT-næringens konkurransekraft.

Dette er IKT-Norges klare melding i diskusjonen om EUs direktiv om computerimplementerte oppfinnelser, og som Norge i løpet av 2005 også må ta stilling til. Uten patentbeskyttelse risikerer vi at norske oppfinnelser forsvinner ut til lavkostland som kan kopiere andres produkter og løsninger. IKT-Norge er av den formening at patenter sikrer verdier.  Skal vi sikre verdiskaping og innovasjon i Norge er dette en av de viktigste politiske beslutningene for å nå en slik målsetting.

Urovekkende få norske bedrifter beskytter sine produkter og ideer. Nye tall viser at utviklingen går den gale veien. Stadig færre norske bedrifter søker patenter. Elendig score på patentering var hovedårsaken til at Economist Intelligence Unit nylig nedgraderte Norge fra fjerde til niende plass på sin rangering av i-landenes såkalte ”e-readiness”. I 2004 leverte danske bedrifter 3030 internasjonale søknader om enerettsbeskyttelse i form av patenter, varemerker og designbeskyttelse. Tilsvarende tall for Norge var 785.

IKT-Norge mener at det i første rekke er SMB-bedrifter som har størst nytte av patenter på IKT-området. De store gigantene har helt andre ressurser til å sikre sine rettigheter enn hva små selskaper har. Patenter skal medvirke til å fjerne risiko for en investering i utvikling og innovasjon og dermed lette finansieringen. IKT-Norge ønsker at Norge skal stille konkrete krav når direktivet skal implementeres, og at vi nå i avgjørende runder også må søke å påvirke EU gjennom vårt EØS-medlemskap. Skal Regjeringens visjon om at Norge skal bli best i verden på innovasjon nås, er dette en helt sentral delebeslutning.

IKT-Norge mener at følgende krav må legges til grunn:

  • Direktivet må stille krav om oppfinnelseshøyde og teknisk nyskaping og disse kravene må underkastes en kvalifisert prøving. Patenter må ikke ha et så banalt innhold at bedrifter som arbeider med å utvikle, bruke, tilpasse eller implementere applikasjoner i bedrifter og organisasjoner normalt kan krenke patenter.
  • Det må videre sikres interopabilitet (dvs. Utveksling av data) mellom systemer. Hvis en standard er patentert skal den kunne lisensieres på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. 
  • IKT-Norge krever videre at det må bli vesentlig rimeligere å ta ut et europeisk patent og at utlysningen av patenter gjøres gjennom flere og nye kanaler. Patentutlysninger er i dag en godt skjult hemmelighet. IKT-Norge ønsker støtte fra myndighetene i sitt syn på at det bør utvikles en egen søkbar database over patenter og patentsøknader. Det finnes riktignok en database i dag i regi av EPO, men den er helt utilstrekkelig og fanger kun opp patenter – ikke søknader. I tillegg tar det 18 måneder fra patentet er gitt til det kommer inn i databasen. Vi ønsker at EU utvikler en database/søkemotor over patenter og patentsøknader, som er logisk oppbygd og som alle kan benytte. Norske FAST er verdensledende på søkemotorteknologi og et slikt prosjekt hadde vært et meget spennende prosjekt for som kunne gi Norge stor prestisje i EU-systemet. IKT-Norge ønsker å fronte denne ideen gjennom vår søsterorganisasjon EICTA (www.eicta.org) .

Det er gledelig at flere av de bedrifter som tidligere har uttalt seg kritisk til patentdirektivet nå slutter opp om IKT-Norges syn. Dermed kan vi sende et mye mer entydig signal til politikerne. Vi ser også samme utvikling i de andre europeiske landene. Bl.a har innovative europeiske SMB-bedrifter nylig i et eget opprop gått ut og støttet direktivet.

Programvarebedrifter bør ha samme mulighet som andre bedrifter til å kunne beskytte deres intellektuelle rettigheter. Mindre og mellomstore bedrifter har et særlig behov for å kunne beskytte sine ideer og oppfinnelser, dels for å oppnå finansiering, dels for å sikre seg mot at aktører stikker av gårde med ideen når man samarbeider med store bedrifter. Kravet om interoperabilitet er videre viktig ved at kunnskap og viten kan deles på en fornuftig måte.  Det har vært mange misforståelse rundt CII-direktivet, når de nå er blitt ryddet av veien er det gledelig at så vel SMB-bedrifter som store bedrifter støtter opp om kampen for å beholde IKT-arbeidspalseer og utvikling i EU/ EØS-området. For det er til syvende og sist det dette handler om. Norge må nå tone et klart og entydig flagg i denne saken og vi etterlyser en klar holdning fra myndighetenes side. IKT-Norge anbefaler dessuten sterkt at Norge går inn i EPO. Danmarks sterke vekst når det gjelder antall patenter kan langt på vei tilskrives medlemskapet i EPO. IKT-Norge ønsker også et langt mer utadrettet og fremoverlent Patentstyre i Norge.

For mer informasjon se www.patents4innovation.org