– Vi mener derfor det er rimelig at bransjen tas med i diskusjonen om hvordan reglene for datalagring skal utformes. Prosessen så langt har vært preget av et fravær av dialog mellom myndighetene som stiller krav om datalagring og aktørene som skal implementere kravene. Denne manglende dialogen kan føre til et svekket reglement og en treghet i gjennomføringsevnen til aktørene for å imøtekomme reglementet.

 – Det er i hovedsak to problemstillinger som bransjen ønsker å ta opp med myndighetene, sier Syversen: – Det ene er spørsmålet rundt kostnader assosiert med datalagring, og det andre er hensynet til ivaretakelse av våre kunders personvern. Det er all grunn til å tro at direktivet vil innebære omfattende kostnader i forbindelse med etablering av lagringssystemer og oppfylling av krav til sortering og uthenting av data. I tillegg vil dette være en belastning i forhold til å gi våre kunder en fri og anonym elektronisk kommunikasjon.