20 mai slås det analoge TV-nettet av i Østfold, Akershus og Oslo. Tidligere er Rogaland  blitt  digitalt, og resten av Norge står for tur for slukking av det analoge TV-nettet. Dette reiser et meget viktig spørsmål om forvaltning av de ledige frekvensene kalt digital dividende.
IKT-Norge krever nå at de ledige frekvensene blir prioritert til  mobile tjenester. Tv har allerede fått 320 av de ledige 390 MHz i Norge, det er med andre ord kun 72 MHz igjen til nye mobile tjenester. En rekke mobile tjenester kan være aktuelle for den norske digitale dividenden, som f. eks mobil-Tv, 3G, 4G osv. IKT-Norge mener at det vil være et feilgrep å båndlegge de ledige frekvensene til bakkebasert Tv, slik NTV og Riks-Tv nå har fremsatt et ønske om. De ledige frekvensene er meget viktig for utviklingen av nye teletjenster og for fremtidig verdiskaping innen tele- og IKT-sektoren.
Norge ligger langt fremme når det gjelder mobile tjenester. En gang var vi verdensledende, men vi har i dag mistet dette forspranget. Norge har fortsatt muligheten til å ta en ledende posisjon innen dette segmentet, men det krever at vi utvikler nye tjenester og da står tilgang på frekvenser helt sentralt. EU-kommisjonen har lagt klare føringer på at de ledige frekvensene bør prioriteres til nettopp mobile tjenester og Norge bør følge samme politikk, mener IKT-Norge.
NTV og RiksTv har lagt et sterkt lobbypress for å få de resterende  72 MHz som blir ledig når den analoge slukkingen er fullført.  At NTV kommer med krav om flere frekvenser kun et par år etter deres konsesjonssøknad, hvor det ble forsikret at de hadde mer enn nok spektrum, vitner om enten frekkhet eller total mangel på planlegging.  Blir frekvensene lagt ut som en åpen auksjon uten politiske føringer, er det svært mye som tyder på at TV vil stikke av med disse frekvensene rett og slett fordi det i dag er vesentlig mer penger i TV-markedet, enn i å utvikle nye og innovative tele- og IT-tjenester. 
Men Norge trenger ikke først og fremst flere TV-kanaler, vi trenger langsiktig verdiskaping og innovasjon. Det får vi ikke med flere såpeserier på Tv. Mange aktører tilbyr i dag 100vis av TV-kanaler via kabel, satellitt, eller fiber. HD-Tv kommer, eller er allerede implementert i disse bærerne. At NTV ikke tok høyde for HD-Tv i sin konsesjonssøknad og nå på sikt er redd for å tape markedsmakt fordi de ikke kan tilby HD-tv, kan ikke være et nasjonalt argument for å gi de viktige frekvensressursene til NTV og Riks-Tv.  Her har vi allerede flere eksisterende tilbud.
Norge ligger langt bak mange av våre naboland når det gjelder utbygging av fiber. HDTV kan være et viktig insentiv for markedsmessig utbygging av fiber og dette bør myndighetene benytte seg av. Fiber er langt mer samfunnsnyttig infrastruktur enn et bakkenett som kun kan gi oss enveis Tv.
UHF-frekvensene som nå blir ledig,  vil kunne gi økt konkurranse innen mobilsektoren, muligheter for mobil-Tv, og ikke minst at Norge igjen kan utvikle nye og innovative mobile tjenester med et enormt eksport potensial. Det vil være et historisk feilgrep dersom 790-868 båndet nå ikke avsettes til mobilt bredbånd, som er toveis. 
IKT-Norge mener at det haster med å få en avklaring på frekvensproblematikken. Skal vi utnytte posisjonen med ledige frekvensressurser er det viktig at det legges klare politiske føringer på hvordan disse ressursene skal kunne utnyttes i et nasjonalt perspektiv. Da er tid også en kritisk faktor. Men i tillegg til tid kommer også en klar politisk føring på de økonomiske prinsippene. Arbeidsgruppen som har lagt frem en fornuftig og god rapport om den digitale dividenden har tatt til orde for en teknologinøytral auksjon. En auksjon er greit nok, men uten føringer mener IKT-Norge at dette er å spille en viktig nasjonal ressurs rett i hendene på NTV og Riks-Tv.  I en helt åpen auksjon er det budene som teller og så langt er det desidert mest penger i TV, som har formidable reklameinntekter. Se bare hva man har vært villig til å legge på bordet for å sikre seg fotballrettigheter. I en helt åpen auksjon vil Tv stikke av med frekvensene for å gi et mindretall av Norges befolkning noen flere TV-kanaler. IKT-Norge krever en rask avklaring av den digitale dividenden.

For mer informasjon:
Per Morten Hoff
Generalsekretær
IKT-Norge
Tlf 92022354