Som innbyggere har vi rettigheter etter pasientloven. Vi har rett til informasjon og medvirkning, og rett til innsyn i egen journal. Vi i IKT-Norge mener at tiden er inne for å gi innbyggere digitale helserettigheter.

 

Nard_Schreurs_IKT-Norge_presse_903_print
Nard Schreurs

– Digitale helserettigheter er en god måte å garantere tillit til helsesektoren, involvering i egen helse og en tryggere hverdag som pasient i en digital hverdag, sier Nard Schreurs, direktør for e-helse i IKT-Norge.

– Du, jeg og våre kjære, vil bli behandlet i en stadig mer digitalisert helseverden. Teknologirevolusjonen kommer til å rase over helsesystemet vårt. Det betyr at mange av våre grunnleggende spilleregler, roller og forhold endres, sier Schreurs.

Vi står overfor et digitalt skifte i helsesektoren. Vi ser at digitalisering, robotisering og automatisering er det som vil prege helsesektoren i nær fremtid.

Når eldrebølgen slår inn er det digitale helsetjenester som må til for at samfunnet skal kunne opprettholde grunnleggende pasientbehov. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå vil det i 2030 være et underskudd på 32 000 ansatte i helsesektoren. Det vil ikke være mulig å utdanne så mange. Behovet for mer arbeidskraft kan dempes med en digitalisert helsetjeneste. Det er bred politisk enighet om raskere digitaliseringstakt, men vi vet at e-helse er et komplekst og sårbart område.

Skal vi lykkes med et digitalt samfunn må digitaliseringen være bruker,- og pårørendeorientert, men også håndterlig for de ansatte. Hvilke rettigheter bør vi ha? IKT-Norge ønsker en slik diskusjon velkommen og har foreslått disse:

Digitale helserettigheter

Med overgang til digital helsesektor trenger vi digitale helserettigheter. IKT-Norge inviterer derfor til diskusjon: Hvilke digitale helserettigheter bør vi ha?

  1. Retten til at informasjon følger innbyggeren: Informasjon og helsedata må alltid være tilgjengelig, på en sikker måte. Det jobbes med digitale pasientjournal ”Én innbygger – én journal», men vi trenger en mye bredere visjon om bruk av personlige data i helseprosesser. IKT-Norge ber om en lovfestet rett til at det offentlige lager en sikker og bærekraftig infrastruktur der innbyggere kan forvalte sine egne data, og gjøre dem tilgjengelig for helsepersonell når det er nødvendig.
  2. Retten til digitalisert helseinformasjon: Retten til at all helseinformasjon om pasienten digitaliseres og tilgjengeliggjøres for den enkelte, også for andre som skal ha tilgang på helsedata, på vegne av pasienten.
  3. Retten til personifisert behandling: Ny teknologi og digitale analyseverktøy må tas i bruk. God beslutningsstøtte kan spare liv. Som eksempel kan nevnes IBMs Watson-teknologi. Denne og andre beslutnings-støtteverktøy gir mulighet til å stille bedre og raskere diagnoser ved bruk av data. Dataanalysesystemer må brukes for å skape et mer personifisert behandlingsopplegg.
  4. Retten til å bo lengst mulig hjemme: De fleste av oss ønsker å bo hjemme, også når vi er syke. Velferdsteknologi som for eksempel GPS-løsninger for demente og roboter som No Isolations AV1 for langtidssyke barn muliggjør dette. Andre løsninger er monitorering etter hjerteoperasjoner hvor spesialisten fra sykehuset har ansvar, og ikke bare kommunene. Med flere kronisk syke og en aldrende befolkning er det samfunnsøkonomisk lønnsomt at flest mulig bor hjemme.
  5. Retten til digitalt kompetent helsepersonell: Digitalisering av helsevesenet vil gi helsepersonell nye muligheter, men også nye utfordringer. Som pasienter må vi ha krav på at alt helsepersonell har digital kompetanse. Helsepersonell på sin side må kunne betjene og gjøres trygge i bruken av digitalt utstyr. De som jobber i helsesektoren fra kommunehelsetjenesten til statlige sykehus, må ha innsikt i digitale prosesser, personvern og datainnsamling, og forstå konsekvensene av bruk av digitale flater og mobil kommunikasjon i behandlingsøyemed.

Helsesektoren må åpne for adopsjon av digital innovasjon også fra andre næringer. Skal vi skape verdens beste framtidshelse må digitale næringer involveres i utviklingen av Norges digitale helserettigheter.

– Det er på tide at politikere og klinikere tar inn over seg at vi er på vei inn i en ny tidsalder, og legger til rette for det. Når vi skal behandle data digitalt fremfor analogt, må vi forstå hvordan vi best mulig ivaretar personvern og taushetsplikt ved overgang til en digital tid, og videreføre norske standarder for velferd og verdighet lever videre når teknologi overtar deler av arbeidsprosessene, sier Nard Schreurs.

EHiN 2014

Norges største konferanse for e-helse

IKT-Norge arrangerer EHiN Future Health 15.-16. november, i samarbeid med nasjonalt senter for . Det vil være 130 foredragsholdere, over 50 utstillere, den største samlingen av velferdsteknologi, roboter, fremtidens ambulansebiler mm inne på konferansen i Oslo Spektrum.

Se hele programmet her.