Nye ekomtjenester og mer bruk av dagens tjenester er viktige forutsetninger for vekst og velferd. Sentrale ekomaktører og IKT-Norge har identifisert ideer, strategier og tiltak som er viktige bidrag til regjeringens arbeid med å sikre at Norge forblir en av verdens ledende digitale- og ekomnasjoner.

Innspill til ekomplanen ble i dag 29. juni overrakt til statssekretær på samferdselsdepartementet Reynir Jóhannesson.

– Jeg setter stor pris på bransjens initiativ med dette innspillet. I arbeidet med ekomplanen har regjeringen behov for tydelige tilbakemeldinger fra bransjen om hvor skoen trykker.  Regjeringen ser frem til å jobbe videre sammen med bransjen mot den nye ekomplanen, sa statssekretær Reynir Jóhannesson. 

Vi er på god vei inn i den digitale tidsalder. Nye ekomtjenester og mer bruk av dagens tjenester er viktige forutsetninger for vekst og velferd. Samtidig krever denne utviklingen at vår digitale infrastruktur makter å håndtere økende datatrafikk på en effektiv og trygg måte. Viktigheten av gode ekomtjenester har blitt understreket gjentatte ganger også av regjeringens medlemmer:

– I regjeringsplattformen skriver vi at god infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn, og regjeringen vil gjøre dette til en konkurransefordel for Norge. Det gjelder også infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon, sa samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i en pressemelding 17.3.2015

Som et høykostnadsland må Norge ha høye ambisjoner på ekomområdet for å beholde konkurransekraft og velferdsnivå. Vårt forslag til visjon for ekomstrategien er derfor «Verdensledende tilbud om ekomtjenester og ekomnett». Den norske IKT-bransjen har i godt samspill med myndighetene klart det før.

Stortinget har tatt et viktig initiativ ved å be om en ekomplan som inneholder tiltak og strategier for bedre, raskere og mer robuste nett. Regjeringens ekomplan vil sammen med en oppdatert Digital Agenda spille en sentral rolle i arbeidet med å sikre at Norge utnytter digitaliseringens muligheter på en god og effektiv måte. Kvaliteten på innholdet og gjennomføringen av ekomplanen vil ha viktige implikasjoner for næringsliv, utdanning, kommunereform, helse, tilgang til offentlige tjenester og mye mer.

Bransjens felles innspill til ekomplanen er sentrert rundt tre hovedmål:

  1. Mer og bedre bruk av ekomtjenester

Digitalt førstevalg: Myndighetene bør følge opp det digitale førstevalget aktivt og utvide nedslagsfeltet ved å tilrettelegge for en foroverlent og progressiv IT-kultur. Digitale løsninger skal velges der dette er mulig.

Ikke ensidig prisfokus: Vektlegg brukerbehov, funksjonalitet, robusthet og sikkerhet fremfor et ensidig fokus på pris og teknologi ved innkjøp av IT- og ekomtjenester. Velg løsninger som bidrar til forenkling også av arbeidsprosessene.

Markedsdrevet og teknologinøytral strategi: Dagens markedsdrevne og teknologinøytrale strategi for ekomsektoren bør videreføres. Unngå etablering av særnett, etablerte ekomnett vil kunne støtte alle relevante tjenester.

Like spilleregler: Reguler ekomtjenester likeverdig uavhengig av tjenestens geografiske opprinnelse og selskapets kontoradresse. Særskatter på bruk av ekomtjenester må unngås.

Forutsigbare rammevilkår: Regulering skal være tydelig og forutsigbar. Saksbehandlingstider på klagesaker skal være forsvarlige.

  1. Bygge og fornye infrastruktur

Nasjonalt framføringsregime: Etabler et nasjonalt framføringsregime for å sikre kosteffektiv utbygging av mobil og fast ekominfrastruktur. Det må stilles krav om at offentlige virksomheter må tillate etablering av ekominfrastruktur til kostnadsorienterte priser for å kvalifisere til statlig støtte til bredbåndsutbygging.

Smart bruk av offentlige tilskudd: 10 % av avkastningen fra Infrastrukturfondet bør avsettes til digital infrastruktur. Det bør etableres ”Best Practice” løsninger for finansiering av ekominfrastruktur i ulønnsomme områder. Det må sikres at de offentlige støtteordningene bidrar til å finansiere restutbygging i ikke-kommersielle områder, med mål om å unngå et økende digitalt klasseskille.

  1. Sikre og robuste nett

Sikkerhet og robusthet: Myndighetene bør gjøre helhetlige vurderinger av kravene til robusthet i norsk infrastruktur, samt graden av offentlig finansiering og sette inn særskilte, effektive tiltak der det anses som nødvendig. Robusthet i strømnett og ekomnett må ses i sammenheng. Vektlegg robusthet hos både leverandører, kunder og brukere gjennom overordnede myndighetskrav og robusthetsveiledere.

Klar ansvarsfordeling: Etabler en klar ansvarsfordeling mellom ulike offentlige myndigheter og tilsyn.

 

Bidragsytere til innspillet har vært:

Bredbåndsfylket Troms

Broadnet

Canal Digital Kabel

Eidsiva Bredbånd

Enivest

Get

Kabel Norge

Lyse (Altibox)

Sola Bredbånd

TeliaSonera

Telenor Norge.

 

Les her hva Digi og Computerworld skriver om saken.