IKT-Norge er meget overrasket over at media ukritisk sluker Oddekalvs påstander.  I en pressemelding fra Miljøvernforbundet og Oddekalv heter det at ”strålingen” i Trondheim sentrum har økt med 40 ganger siden siste måling. Post- og teletilsynet  (PT) gikk umiddelbart ut med en pressemelding hvor de korrigerte dette.  I pressemeldingen fra PT heter det at det ikke er noe grunnlag for en slik påstand, siden det er snakk om to vidt forskjellige målinger. 

Å påstå at ”strålingen” har økt med 40 ganger blir derfor helt useriøst.

Oddekalv og hans forbund skal ha ros for at han stiller spørsmålstegn ved elektromagnetisk stråling. Men de dimensjoner hans kritikk har, skaper unødig angst hos folk flest.

Få områder har blitt viet så mye forskning som nettopp elektromagnetisk stråling. Verdens helseorganisasjon har analysert en rekke studier og har slått fast at det ikke finnes noen helserisiko ved elektromagnetisk stråling, som ligger innenfor de grenseverdiene som er satt.  I Norge er det Statens Strålevern som setter grenseverdiene og som passer på at de ikke blir overskredet.

IKT-Norge mener at det er WHO og Statens Strålevern man her må forholde seg til og ikke en organisasjon som er ute etter å skape egen profitt på å skape ubegrunnet angst.

IKT-Norge har tidligere avslørt at sentrale personer i Miljøvernforbundet ved deres fagansvarlige på elektromagnetisk stråling Sissel Halmøy driver et eget firma som tar oppdrag med å måle og skjerme ”stråling”. Jo mer ulv Oddekalv roper jo flere oppdrag får selskapet til Halmøy.  En snodig forretningside. Ikke ulovlig, men i alle fall ganske uetisk. 

For litt over et år siden begikk Oddekalv grov selvtekt ved å sage ned en mobilmast i Bygdøy Alle i Oslo. Hans selvtekt kunne ha kostet liv, ved at voldsalarmer kunne ha blitt satt ut av drift, eller at livsviktige samtaler ikke kom frem. Oddekalvs påskudd for selvtekten var at det var kommet mange klager fra personer som var blitt syke i nabolaget til masten. Nå viste litt research at Sissel Halmøy, fagansvarlig for stråling i Miljøvernforbundet, disponerte en leilighet like i nærheten. Og hun var ille plaget av stråling fra masten.  Paradokset var imidlertid at masten ikke var blitt tatt i bruk. Dvs at det var null stråling fra den aktuelle masten, som forvoldte slike store problemer.

Enda lystigere blir historien når de som var plaget umiddelbart ble bedre da masten ble  revet ned. 

IKT-Norge  innser at det er noen personer som har problemer,  med det de opplever som stråling. Problemet er bare at det så langt ikke er har vært mulige å bevise dette, selv ved omfattende tester i mange land.  Det er også all mulig grunn til å se hvilke kilder Miljøvernforbundet bruker. En av hovedtalerne på konferansen til Miljøvernforbundet  i disse dager er Olle Johansson.  I Sverige er Johansson helt uten troverdighet. Oddekalvs sannhetsvitne har endog hevdet at kugalskap skyldes bruk av mobiltelefoner – uten å ha noe vitenskapelig grunnlag for slike påstander.  For noen år siden ble han i Sverige utnevnt som ”årets förvillare.” I begrunnesen heter det: ”Till Årets förvillare  utses docent Olle Johansson, för hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för allehanda negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Olle Johansson får priset som en av de främsta representanterna för de alltför många forskare som, för att dra uppmärksamhet och medel till den egna verksamheten, sprider oro bland allmänheten genom att i massmedia presentera obestyrkta hypoteser som etablerade fakta. Johanssons egen forskning håller låg kvalitet.” Og videre i samme begrunnelse: ”Vad som menas med forskningskvalitet i detta sammanhang behöver förklaras. I kontroversiella riskfrågor brukar man utgå från nio preciserade grundkrav (A. B. Hill, Proc R Soc Med 58, s. 295-300, 1965), som ska vara uppfyllda för att man ska kunna hävda att exempelvis en miljöfaktor verkligen orsakar sjukdom. Den del av Olle Johanssons verksamhet som handlar om elektromagnetiska fält, mobiltelefoni och radiovågor uppfyller inte dessa krav. Denna slutsats delas även av Vetenskapsrådet i rapporten «Forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält» (pdf, 2004-11-01), där man bl.a. framhåller att Olle Johanssons forskning är svagt underbyggd både teoretiskt och metodologiskt. Olle Johansson använder också ett vagt, vilseledande och suggestivt språk. Till detta hör oklart använda begrepp – en av de mer förvillande formuleringarna är den som handlar om att man måste bevisa ofarlighet, vilket aldrig är möjligt.
VoF har noterat att Olle Johansson ofta uttalar sig i frågor som ligger utanför hans fackområde. Elektromagnetiska fält ligger helt klart utanför hans kompetens. När Johansson exempelvis talar om mikrovågor så antyds det att de skulle vara jämförbara med röntgen- och gammastrålning trots att det handlar om helt olika fysikaliska fenomen. De viktiga parametrarna när det gäller dessa olika elektromagnetiska fält är frekvens och intensitet. Om dessa inte preciseras är diskussioner om faror meningslösa.
Avslutningsvis noteras att Olle Johansson hävdat att en lång rad sjukdomar, såsom cancer, blodtrycksproblem, astma, allergi och sömnstörningar, skulle kunna orsakas av elektromagnetiska fält. Han menar vidare att man kan få malignt melanom av tv- och radioutsändningar. Särskilt uppmärksammad blev Johansson för ett par år sedan när han hävdade att hjärnskador och speciellt galna kosjukan skulle kunna orsakas av mobiltelefoni.”

Kurt Oddekalv har tydeligvis lært mye av sitt useriøse sannhetsvitne for senest i media i dag uttalte Oddekalv at ”vi blir kokt av denne strålingen”. At media så og si uten motforestillinger gir rom for slik unyansert informasjon er beklagelig, siden det bidrar til å skape ubegrunnet angst. Og i saker som angår helseeffekter og fare for sykdom bør det utvises spesiell forsiktighet av media. En viss grad av kildekritikk bør være et minimum. At NRK nok en gang går i baret her synes vi er trist.

IKT-Norge ønsker at forskningen på elektromagnetiske felt skal fortsette, og vi ønsker også omfattende norske studier velkommen. Det er imidlertid viktig å være klar over at når man bruker begreper som forskning, så stilles det meget strenge krav til utvalg og dokumentasjon. Så langt bør man  feste vesentlig mer lit til WHO og seriøse forskninsinsitutter verden over, enn til Kurt Oddekalv og hans våpendragere.

IKT-Norge
Per Morten Hoff
Generalsekretær
IKT-Norge
Tlf 92022354