Tross økende innsamlingsmengder utgjør innsamlingskostnadene totalt sett for EE-avfallet en stadig mindre andel av importverdien av disse. I inneværende år er importverdien av EE-produkter 29 % høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Utfakturerte miljøgebyr på alle EE-produkter utgjorde i fjor 0,98 % av importverdien, mens den i år har falt til 0,89 % av importverdien.

Det er flere årsaker til denne nedgangen. Det faktum at EE-produkter selger godt (det importeres stadig mer), har selvfølgelig en innvirkning på miljøgebyrets størrelse sammenlignet med importverdien. For hvitevarer har importverdien i første halvår 2006 økt med 18 % i forhold til samme periode i fjor. For brunevarer har importverdien økt med 19 %, mens for IKT-produkter er økningen på hele 36 %! 

En annen avgjørende faktor er at Elretur gjennom sin stordrift har fremforhandlet særdeles gode avtaler innen transport og behandling av EE-avfall i hele Norge, som også gjør at vi kan holde prisene på miljøgebyrene lave.

I tillegg får Elretur stadig flere tilsluttede bedrifter. De siste to årene har 174 nye bedrifter sluttet seg til vårt innsamlings- og behandlingssystem for EE-avfall. Det fører til at flere deler på utgiftene, som igjen får innvirkning på miljøgebyrene. For Elreturs medlemmer innebærer flere tilslutninger til Elretur at 10 % (18 millioner kroner!) av dagens kostnader dekkes av nye tilsluttede bedrifter. Vi ser altså nytten i å drive stort, og i å drive et aktivt markedsarbeid, slik at våre medlemmer hele tiden skal ha lavest mulig kostnader.

På enkelte produkter har miljøgebyrene steget den siste tiden. Særlig når det gjelder monitorer er dette synlig. Vektforskjellen mellom gamle billedrørsmodeller og flatskjermer er stor, utskiftningen går hurtig og dermed blir det også for en periode relativt høye kostnader forbundet med innsamling og behandling av monitorer – til den største utskiftningen er unnagjort. Men, selv med den utskiftningen av monitorer som vi ser i dag, er det slik at det brukes færre kroner på miljøgebyrer i år enn i fjor!

Elretur har spart inn mer enn 1 million kroner i administrasjonskostnader det siste året for sine medlemmer! Dette sammen med det nye rapporteringssystemet vi har innført, Miljøportalen, gjør at vi etter hvert er meget fornøyde med returselskapet Elretur – og håper også du er det!

Ta kontakt med Guro K. Husby i Elretur, telefon 23 06 07 40, dersom det er noe du lurer på.