Dette på tross av at stoffet er viktig for brannsikkerheten, at ti års forskning i regi av EU ikke har påvist risiko for helse og miljø, og at ingen andre land i EØS-området innfører et slikt forbud. Deka-BDE brukes blant annet i elektrisk og elektronisk utstyr, byggematerialer og tekstiler for å beskytte liv, helse og materielle verdier ved brann.

Hvordan gi innspill i den nasjonale høringen?
Den pågående nasjonale høringen, som avsluttes 1. august, er siste mulighet til å få på bordet informasjon om konsekvenser av et forbud før dette eventuelt innføres. Det er derfor svært viktig at alle faginstanser og mulige berørte parter gir sine innspill i denne høringsrunden. Høringsrunden er åpen – det vil si at alle som har meninger eller informasjon angående saken kan gi innspill – ikke bare de instanser som er direkte invitert av SFT til å gi kommentarer.

Svar på og kommentarer til høringen kan adresseres til Statens Forurensingstilsyn ved Berit Gjerstad, Postboks 8100 Dep, 0032 OSLO, eller sendes direkte på e-post; berit-e.gjerstad@sft.no

Høringsnotatet fra Statens Forurensingstilsyn med svarfrist 1. august finnes her.