På IKT-Norges generalforsamling i april var forskjellige problemstillinger knyttet til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid oppe til diskusjon. Bakgrunnen for dette var at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har hatt en skjerping av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser ute på høring. Både denne diskusjonen og annen informasjon fra våre medlemmer har avdekket at mange selskaper innen vår næring har et særlig behov for fleksible arbeidstidsordninger, og at flere pr i dag ikke overholder lovens krav.

Vi har derfor tatt initiativ til å bidra til ryddigere rutiner rundt arbeidstid i IT-næringen. Vi har utviklet en standardavtale som innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser sikrer et fleksibelt arbeidstidsregime som sikrer arbeidstageren mulighet til å styre mer av egen arbeidstid, samtidig som arbeidsgiver sikres ryddige og strukturerte rutiner. Minst like viktig er det å sørge for at arbeidsmiljølovens bestemmelser overholdes.

IKT-Norges avtaleverk for regulering av arbeidstid er et tilbud til bedrifter som ønsker å etablere en intern og uavhengig tariffavtale om beregning av gjennomsnittlig arbeidstid. Begrunnelsen for inngåelse av en slik tariffavtale er økt fleksibilitet for den ansatte. Avtalen vil innebære at tidsrommet for fleksitid kan utvides til 10 timer per dag. De ansatte vil da ha større frihet med hensyn til når de ønsker å arbeide og når de ønsker fritid. Arbeidsgiveren vil med en slik ordning ha muligheten til å pålegge den ansatte å arbeide inntil 10 timer per dag i arbeidsintensive perioder, uten at dette medfører plikt til å yte overtidsbetaling. Forutsetningen er at den ansatte får muligheten til å ta ut oppspart fleksitid i fritid. Begrepet tariffavtale betyr ikke at de ansatte skal eller må organisere seg i f.eks. LO. Her snakker vi om en intern tariffavtale for arbeidstid med de ansatte i bedriften. Ingen eksterne parter trenger å være involvert.