Vi ønsker nå dine innspill til høringsrunden.

Det viktigste forslaget fra myndighetene er at fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS, og at unntaket for forskningsinstitusjoners oppdragsforskning utvides til å gjelde generelt.

virkemiddelapparatet nett

Hovedforslag til endring oppsummert:

  • I høringsnotatet foreslår departementet at det skal være krav om at FoU- medarbeider og bedriftens prosjektansvarlige signerer timelister, og krav om å fremlegge prosjektregnskap fra underleverandør.
  • Det foreslås også at fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS, og at unntaket for forskningsinstitusjoners oppdragsforskning utvides til å gjelde generelt.
  • Videre foreslår departementet at fradragsgrunnlaget i Skattefunn reduseres til 25 mill. kroner per skattepliktig, at den maksimale timesatsen også skal omfatte innkjøpt FoU fra nærstående og at fradragsprosenten settes til 19 pst. for alle bedrifter.
  • Det foreslås å øke den maksimale timesatsen slik at omleggingen samlet sett blir om lag provenynøytral.

Her finner du hele høringsdokumentet

Har du innspill til IKT- Norge i forbindelse med høringsrunden – kontakt Fredrik Syversen (dir. næringsutvikling): fs@ikt-norge.no 

Les også: Avklaring om Skattefunn – varslet innstramming for 2018 avlyst