Dette kan vi ikke være bekjent av og medeierskap vil i tiden som kommer bli svært viktig for å holde på og tiltrekke seg arbeidskraft. SV hadde medeierskap på agendaen i sitt partiprogram og vi håper nå Finansministreren virkelig følger opp disse intensjonenne. At de ansatte kan vær emd å eie produksjonsmidlene må jo være god sosialistisk politikk. Regjeringen med Finansministeren har stilt seg negativt til et Dok. 8 forslag fra Høyre når det gjelder å fremme medeierskap.

Vi håper og tror at dette først og fremst et et arbeidsuhell. IKT-Norge ha foreslått en modell som gjør at staten ikke taper provenyinntekter, men at skattetidspunktet forskyves for den ansatte. Største utfordringen med dagens regler er at ansattes mulighet til å bli medeier i egen bedrift innebærer en meget stor likviditetsutfordring på innløsningstidspunktet. Kostpris på aksjene og en marginal personskatt på ca 50 % på underkursen gjør at dagens skatteregler i stor grad innbærer at mange ansatte utelukkende benytter dagens opsjonsordninger til å realisere en nettoverdi etter skatt og ikke muligheten til å bli en langsiktig medeier. En analyse av børsmeldinger fra selskaper notert på Oslo Børs som har opsjonsprogram for ansatte viser at opsjonsinnløsninger ofte blir gjort samtidig med realisasjon.

Den viktigste og mest realistiske muligheten til å endre på dette er å innføre en ordning hvor verdien av ansattes opsjoner, eventuelt tegningsretter, beskattes når det underliggende objekt (aksjen) realiseres. Grunnlaget for personbeskatningsgrunnlaget settes som i dag på innløsningstidspunktet. Dette grunnlaget fordeles så pr aksje og beskattes som personinntekt ved senere realisasjon. Med dagens statlige aksjonærregister over alle norske aksjonærer i samtlige aksjeselskaper vil dette være meget gjennomførbart.

Ønsker du å motta hele rapporten kontakt IKT-Norges sekretariat.