1. Gjennomgang av e-postforskriften

Advokater fra FØYEN gjennomgår den nye e-postforskriften. Herunder

a. Regler for innsyn
b. Når kan innsyn foretas uten varsel
c. Hva skjer når den ansatte slutter

2. Arbeidsrettslige virkninger

a. Arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e-post
b. Hva er arbeidsgiver gitt innsyn i?
c. Konsekvenser i forhold til i dag
d. Saksbehandling når behovet oppstår

3. E-postinstruks er gammeldags! En hver seriøs IKT-bedrift må ha en IKT-instruks

Virksomhetens immaterielle verdier må beskyttes på flere fronter. En instruks rettet mot egne ansatte er et ”må ha” verktøy. Vi går gjennom hvorfor dette er viktig, og hva som må reguleres. Vi kommer også kort inn på andre preventive tiltak som bør iverksettes før forretningshemmeligheter kommer på avveie, herunder gradering av beskyttelsesbehovet, risikovurderinger og tilgangsbegrensninger.

Vi vil også gjennomgå vår anbefaling for hvordan arbeidsgivers innsynsrett i ansattes e-post bør implementeres i IKT-instruksen

4. Elektronisk sikring av bevis internt

Dersom en situasjon skulle oppstå må det handles raskt. Virksomheten må derfor ha lagt opp strategi og fremgangsmåten på forhånd. Vi går gjennom og skisserer ulike situasjoner, samt standard fremgangsmåter for hva som må foretas for å begrense konflikteskalering i egen bedrift, samt unngå straffeforfølgelse eller overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.

a. Fremgangsmåte
b. Databehandleravtale

5. Elektronisk sikring av bevis hos tredjepart

Illojalitet hos ansatte, har ofte sammenheng med relasjoner til konkurrent. Vi går kort gjennom regelverket knyttet til slik bevissikring, og hvilke fallgruver som en bør unngå.

Metodevalget vil bero på om man oppnår samtykke fra tredjepart om innsyn eller om man må ta i bruk tvangsmidler etter vår prosesslovgivning.  Begge alternativer vl bli gjennomgått.