Den skattesubsidierte hjemme-PC ordningen har vært god for å få fortgang i utbredelsen av hjemme-pc-er og styrket den digitale kompetansen.  – Dette er en hilsen fra Foss vi kunne vært foruten, regjeringen ser kun på provenytapet ved ordningen  – ikke på kompetanseeffekten, sier direktør for næringsutvikling, Fredrik Syversen. –Vi har store forventninger til at de rødgrønne ser at ordningen har en stor funksjon for å heve den digitale kompetansen i Norge, noe de også legger stor vekt på i sin regjeringserklæring, sier Syversen. Vi er i dialog med de rødgrønne om dette, sier han.

 SV har programfestet dette i sine ”Tre IKT-løft for kunnskapssamfunnet”
IKT-Norge har full tillit til at den nye regjeringen vil reversere dette forslaget og tvert i mot utvide ordningen til også å gjelde sosiale grupper som i dag faller utenfor ordningen.  Kuvendingen på hjemme-PC kommer uventet etter at Finansminister Per Kristian Foss har snakket meget varmt om ordningen.

Den svenske regjeringen har også fredet ordningen i Sverige, nettopp fordi den er et viktig sosialt instrument. Dersom forslaget går igjennom får Norge den desidert dårligste ordningen i Norden. Helt siden hjemme-PC ordningen ble innført på midten av nittitallet har de ansattes kompetanseøkning vært den grunnleggende motivasjon for å inngå slike avtaler. Norsk IKT-næring har siden den gang levert nesten en halv million ”hjemme-PC-pakker” til det norske folk.

 

Hva er effekten av ordningen?
Det er slått fast, med statistisk materiale, at hjemme-PC-ordningen gir stor effekt for både utbredelse og kompetanse innen IKT i Norge. Undersøkelsen fra Gallup, utført på oppdrag fra IKT-Norge i juli, viser at ordningen fungerer meget godt. Hjemme-PC-ordningen fungerer og gir resultater på tre viktige områder; den ansatte hever sin personlige kompetanse, bedriften får mer kompetente ansatte, og Norge som nasjon får mer kompetente innbyggere 

 I et samfunn som Norge der vår konkurransedyktighet er så knyttet til kompetanse, er IKT-kunnskap avgjørende for å overleve. Norsk og internasjonalt næringsliv vil i større og større grad kreve at salg, kjøp, logistikk og markedsføring skjer digitalt. Da må de ansatte være rustet til dette. Hjemme-PC-ordningen har uten tvil vært en faktor for et mer konkurransedyktig norsk næringsliv.

 

Høyest kompetanseheving for lavt utdannede
Totalt skårer Hjemme-PC-ordningen 75 poeng (av 100) i forhold til hvor fornøyd man er med ordningen,  hvilket er meget høyt. Det viktigste denne undersøkelsen bekrefter er likevel kompetansehevingen som  Hjemme-PC-ordning gir. Differansen i poeng på kunnskap før og etter er 17 poeng, fra 61 til 78. Dette er over våre forventninger og gir oss et svar vi er meget tilfreds med. Det som er spesielt gledelig er at i gruppen med kun grunnskoleutdanning er kompetansehevingen på hele 27 poeng. Selv om gruppen er liten gir det en indikasjon på at Hjemme-PC-ordningen gir et større kompetanseløft for de med lavere utdannelse.