Hoff vil sitte i styret i EICTA med blant andre: Rudy Provoost i Philips, Jean- Christophe de Munain i Alcatel-Lucent, Benny Ginman i Affairs Intel, Stephane Ducable i Microsoft, Timo Ali-Vehmas i Nokia, Lauri Kivinen i Siemens Networks, Serge Foucher i Sony, John Higgins i General Intellect, Heinz Paul Bonn i Gus Group AG, Johan Deschuyffeleer i Hewlett-Packard, og Peter Källberg i Ericsson.

Viviane Reding med nye mål for Europa

I sin tale på EICTA’s generalforsamling kunngjorde Viviane Reding bl.a at  EU er meget utålmodig etter å fastsette en europisk standard for mobilt-tv. DVB-H er ønsket standard fra EUs side og dersom dette blir vedtatt som standard vil det sette sterke føringer for den fremtidige utviklingen av mobilt mottak av tv-signaler i EU og Europa. Reading gav uttrykk for at det vil komme utspill på dette fra EU  allerede i inneværende år.

Videre gav Reading uttrykk for EU ønsker å gi de nasjonale tilsynsorganene for tele større makt. EU var ikke tilfreds med at nasjonale myndigheter, slik vi også har sett i Norge den senere tid, overprøver vedtak gitt av nasjonal telemyndighet. Reading understreket at det var utilfredstillende fordi mange land  har eierskap i nasjonale teleselskaper.

EU’s hensikt er å styrke uavhengigheten til tilsynsorganene både i forhold til leverandører og myndighetene. Dersom en slik innstramming blir vedtatt kan det få følger for den norske ankeordningen. Reading gav uttrykk for at det vil bli tatt grep om dette i løpet av 2008.

Hvorvidt en endring på dette området vil få påvirkning på den norske ordningen er høyst uklart, men dersom dette legges inn i e-KOM-direktivet, er det stor grad av sannsynlighet at også Norge må implementere eventuelle endringer i tilsynspraksisen.

Dette vil i så fall styrke Post og Teletilsynets rolle i Norge på bekostning av Samferdselsdepartementet. Reding tok i sin tale forbehold vedrørende begge disse sakene at hun fikk flertall for sine synspunkter i EU’s organer.