Den digitale revolusjonen som påvirker de fleste bransjer gjør at det er et stort behov for IT-kompetanse i norsk næringsliv i dag og framover.

I følge IKT-Norges kompetanseundersøkelse er mangel på riktig kompetanse den største hindringen til vekst i norsk IT-næring. For å møte disse utfordringene er det behov for økt kunnskap om hvilken type kompetanse det er behov for og hva som kan gjøres for å sikre denne.

IKT-Norge inviterer sammen med Norsk-ukrainsk Handelskammer (NUCC) derfor til workshop 27. juni. Dette er en mulighet til å diskutere med andre aktører i IT-bransjen, og komme med innspill til IKT-Norge og norske myndigheter på hva som kan gjøres for sikre den kompetansen som er nødvendig for å lykkes i det digitale skiftet vi nå står ovenfor.

Klikk her for program og påmelding

Som innledning til diskusjonen vil Arne Lunde, avdelingsdirektør i seksjon for eierskap og styring i Nærings- og fiskeridepartementet, gi en oppdatering på hva regjeringen gjør for å møte behovet for IT-kompetanse i Norge. Arne Lunde har jobbet med innspill til regjeringens digitaliseringsutvalg, og er opptatt av IKT i høyere utdanning.

Christoffer Hoff fra IKT-Norge legger frem resultatene fra en ny rapport om kompetansebehov i norsk IT-næring. Fredrik von Essen, næringspolitisk ekspert for IT & Telekomföretagen i Almega vil fortelle om kompetansebehovene i Sverige og hvordan de jobber med å løse disse der.

Det vil settes av god tid til diskusjon og for dere til å komme med innspill til oss og regjeringen på hva som må gjøres for å sikre kompetansen som er nødvendig for vekst i IT-næring og for at Norge skal kunne utnytte de mulighetene som ligger i den digitale utviklingen. 

Vi vil også oppfordre dere til å komme med forberedte innspill. Hvis dere er interessert i å ha et forberedt innlegg på workshopen, kan dere sende en e-post til linda.oksnes@nucc.no.

Sentrale spørsmål for diskusjonen er:

  • Hva ser dere som de viktigste teknologiske trendene? Hva betyr denne utviklingen for hvilken kompetanse dere har behov for? Er det kompetanse som det er udekket behov for i dag og hva forventer dere det vil bli økende behov for i framtiden?
  • Hvilke typer kompetanse mener dere at det er nødvendig eller mest hensiktsmessig å ha hjemme? Hva kan hentes inn gjennom handel og tjenesteutsetting?
  • Hvilke implikasjoner har dette for utdanningspolitikken? Er det behov for nye fag i den tradisjonelle utdanningen? Hva er muligheten for omskolering til en jobb innen IT, for eksempel for andre typer ingeniører?

Tid: 27. juni, 12.30-15.30

Sted: IKT-Norge, Oscars gate 20, 0352 Oslo

Har du spørsmål? Send en mail til linda.oksnes@nucc.no eller schjerva@ikt-norge.no.