Faksimile DN 12. juni 2013

IKT-Norge får på lederplass i DN et stikk i siden for å gi ros til den ferske næringsmeldingen. Stikket  er godt plassert, men det treffer oss ikke så dypt. IKT-Norge er fortsatt tilhengere av en nøytral næringspolitikk. Når det først skal satses aktivt på enkeltnæringer i Norge er vi glade for at IT er inne i varmen – en næring som bidrar stort til omstilling og verdiskaping.

IKT-Norge har i rapporten “Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk” vært en tydelig kritiker av en aktiv næringspolitikk som plukker ut vinnere. Vi mener det vil være til landets beste å gi generelt gode rammebetingelser til alle – da vil bedrifter og næringer som har livets rett blomstre, og de som ikke er konkurransedyktige vil dø ut. Samtidig må vi forholde oss til at både den sittende regjering og opposisjonen har valgt en aktiv næringspolitikk. Vi har i Norge plukket ut næringer det skal satses aktivt på i over hundre år – fra landbruk og skipsfart, til fiskeri, metallindustri, og reiseliv. Det er liten grunn til å tro at dette vil endres i overskuelig fremtid.

Det overordnede målet ved næringspolitikken er å gjøre Norges verdiskapingsevne så stor som mulig. “Nye Norge” rapportens viktigste funn er at norsk næringspolitikk kanaliserer samfunnets ressurser til næringer som ikke bidrar med mest mulig verdiskaping, lønnsomhet og konkurransekraft. Tvert imot krever flere av næringene tunge subsidier for å overleve. De har likevel sterke posisjoner fordi de har vært viktige i historisk perspektiv, og er tungt forankret i den norske folkesjelen og i politiske kretser som viktige industrier for Norge.

Stortingsmelding nr. 39 trekker frem omstillingsevne som en viktig suksessfaktor. IT spiller en nøkkelrolle når det gjelder omstilling i både privat og offentlig sektor. Vår næring skiller seg fra andre næringer ved å ha betydning ikke bare i kraft av egen størrelse, men også fordi den gir konkurransekraft til andre næringer.

Dessverre har de fleste politiske partier i mange år hatt en politikk for de deler av næringslivet som går dårlig og som trenger støtte, men ingen politikk for de næringene som går godt. IKT-Norge har argumentert for at det er langt viktigere å stimulere næringer med størst potensial for innovasjon, verdiskaping, lønnsomhet og konkurransekraft enn å gi kunstig åndedrett til næringer som ikke klarer seg for egen maskin.

Når vi først har en aktiv næringspolitikk i Norge må vi sørge for at den satser på vinner-næringer. Den nye næringsmeldingen, “Mangfold av vinnere” er et stort fremskritt mot en næringspolitikk der det å øke Norges verdiskapingevne er fremste mål. Det at IT er “tatt inn i varmen” som et nasjonalt hovedsatsingsområde er bra for IT-næringen, og bra for Norges verdiskapingsevne, innovasjon og konkurransekraft. Vi har ikke tenkt å løpe ned dørene til næringsministeren for å be om subsidier.

Av Per Morten Hoff, generalsekretær og Liv Freihow, direktør næringspolitikk