Regjeringen har foreslått å unnta utvinning av kryptovaluta fra ordningen om lav el-avgift for datasentre. Forslaget vil ramme hele den norske datasenternæringen.

datasenter

IKT-Norges standpunkt er at forslaget bør forkastes. Forslaget er skadelig for hele bransjen og vil svekke vår konkurransekraft i henhold til våre naboland. Dette gjelder både fordi forslaget er krevende å avgrense i praksis, og fordi det svekker Norges omdømme som et land med forutsigbare rammevilkår.

Norges evne til å skape nye næringer med bedrifter som lykkes, vokser og skaper arbeidsplasser er avhengig av at myndighetene bidrar med stabile, forutsigbare og transparente rammevilkår som er konkurransedyktige med andre land. Norsk datasenterindustri opererer i et nordisk konkurransemarked, og like skatte- og avgiftsmessige rammebetingelser er en forutsetning for at aktørene kan lykkes. Av konkurransemessige årsaker er det derfor viktig at Norge ikke avviker fra resten av Norden i praktisering av avgift på kraft til datasentre.

Forslaget om avgiftsendring har et viktig miljøperspektiv – ønsket om å begrense bruken av norsk kraft til utvinning av kryptovaluta. Dette målet vil etter vår mening ikke oppfylles gjennom den foreslåtte avgiftsendringen. I et integrert nordisk kraftmarked vil flytting av uønsket kraftkrevende industri ut fra Norge føre til at ren, norsk kraft blir brukt i Sverige, Danmark og Finland, der elavgiften er lav for alle aktører i datasentre. Resultatet er uheldig både fra et miljøperspektiv (tap i linjenettet) og fra et verdiskapningsperspektiv.

Forslaget viser en overraskende ensidig vurdering av effektene digitale valutaer vil ha i samfunnet. Digitale aktiva, inkludert kryptovaluta, er omfavnet som teknologi med enormt potensial av finansinstitusjoner, globale teknologiselskaper, forskningsinstitusjoner, sentralbanker og andre lands myndigheter, for å nevne noen.

Forslaget til endring av særavgiftsforskriften innebærer at datasentre må dokumentere at det ikke foregår kryptoutvinning for å få adgang til redusert el-avgift. Å isolere kraften brukt til utvinning av kryptovaluta vil være svært utfordrende. Dersom forslaget vedtas, vil det måtte basere seg på et tillitsforhold mellom datasentrene og deres kunder i flere ledd. Dokumentasjon vil i stor grad være i form av egenerklæringer, som i liten grad vil være etterprøvbare.

Advokat Christian Hambro har skrevet en betenkning om de EØS- rettslige problemstillingene saken reiser.  Hovedkonklusjonen er at at avgiftsreduksjonen som gjelder for datasentre i dag må notifiseres til ESA, fordi adgangen til å innrømme statsstøtte i gruppeunntaksforordningen art. 44 ikke gjelder for Norge. Når det blir gjort, må avgiftslettelsen avgrenses. Å unnta elektrisk kraft brukt til å utvinne kryptovaluta vil etter advokat Hambros syn være i strid med kravet om transparens og ikke-diskriminering mellom foretak i sammenlignbare faktiske omstendigheter.

Med bakgrunn i betenkningen mener IKT-Norge at det foreliggende forslaget, som bør skrinlegges fordi det er uheldig i seg selv, heller ikke lar seg gjennomføre juridisk.

Høringssvar – endring av særavgiftsforskriften – avgift på elektrisk kraft

Juridisk betenkning – Hambro