–Ledere i offentlig sektor trenger push for å lykkes med digitalisering, var hovedbudskapet fra Roger Schjerva da han innledet i Produktivitetskommisjonens møte 19. mai.

IKT-Norge har levert et omfattende skriftlig innspill til Kommisjonens første rapport. Nå er Kommisjonen i gang med sin siste rapport som skal konkludere på noen innsatsområder.

–Vi var veldig fornøyd med at Kommisjonen pekte ut offentlig sektor som et innsatsområde. ⅓ av arbeidstakerne jobber her, og potensialet for å kunne få til et løft i arbeidsproduktiviteten er størst her hvis en lykkes med digitalisering av både administrative tjenester og personrettede tjenester. Det var fint å kunne gi våre innspill direkte til Kommisjonens medlemmer.

Roger_Schjerva_2015-05-19_produktivitetskommisjonen 4x3I sitt foredrag hadde Schjerva tre hovedpoeng:

Det første er at det må settes av øremerkede midler til IKT-investeringer i offentlig sektor, gjerne finansiert av det automatiske kuttet i driftsmidlene.

Det andre er at en må spre lærdom om hvordan en lykkes med IKT-prosjekter (se tidligere kommentarer om dette her og her) og bygge opp egen kompetanse i Staten til å følge opp.

Det tredje er at en må få en felles offentlig IKT-infrastruktur; det vil si ikke ett enkeltsystem fra én leverandør, men snarere en sammenbindende arkitektur/plattform i betydningen av at det ikke finnes noen hindringer for god arbeidflyt innad på tvers av hele offentlig sektor, inkludert kommunene. For å lykkes med dette må samordningskreftene i offentlig sektor styrkes. Finansdepartementet må spille en mer aktiv rolle og statens digitaliseringsdirektorat må få utvidede fullmakter og samarbeid med kommunene. (Se IKT-Norges brev om fremtidig organisering av Difi her.)

–I tillegg til handlingsregelen og frontfagsmodellen har jeg det siste året skaffet meg et par prinsipper til her i livet. Det første er at det som er enklest for brukeren er det som er mest effektivt. Det andre er at jo flere i offentlig sektor som kan arbeide sammen på samme plattform på tvers av sektorer og nivåer, desto større gevinst i form av arbeidsproduktivitet kan en ta ut, sa Schjerva i sitt timelange møte med Kommisjonen.

Toril Naq, konserndirektør Tele, Lyse Energi AS (Foto: Lyse)
Toril Naq, konserndirektør Tele, Lyse Energi AS (Foto: Lyse)

Styremedlem i IKT-Norge Toril Nag er også medlem av Produktivitetskommisjonen. Hun ble valgt inn i Kommisjonen i januar, og skal være med på å utarbeide Kommisjonens andre rapport. Nag er til daglig konserndirektør i Lyse.